Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis innen internasjonal handel, leveringskjeder og logistikk

Søknadsfrist: 22.10.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon.
Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Handelshøyskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), regnskap og revisjon, erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet (EMBA) samt forskerutdanning (PhD).


Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som finans, markedsføring, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon, rettsvitenskap, strategi og økonomi. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er omlag 80 ansatte og 1.200 studenter tilknyttet fakultetet.

Handelshøgskolen ved UiS er organisert i tre avdelinger: Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans.


Vi tilbyr et sterk akademisk fagmiljø og godt arbeidsmiljø. Fakultetet er i vekst og positiv utvikling.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis innen handel, logistikk og leveringskjeder ved Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for innovasjon, markedsføring og ledelse.

Hovedtemaet for stillingen er forholdet mellom globalisering av handel - drevet av internasjonal handelspolitikk og innovasjoner innen transport, produksjon og digital teknologi - og organisering og konkurranseevne for forsyningskjeder og logistikk. Den internasjonale varebevegelsen transformeres av ny teknologi, nye standarder og krav til bærekraft. FNs 17 bærekraftige utviklingsmål har betydelige implikasjoner for fremtidige forsyningskjeder og handelspolitikk. Forsyningskjeder er sentrale i de fleste bedrifters strategier og konkurranseevne. Bedrifter velger forskjellige strategier for posisjonering og organisering av forsyningskjeden med hensyn til leverandør og kunder, med tanke på internasjonale og innenlandske retningslinjer og forskrifter, leveringstid, kvalitet og kostnader. Tradisjonelle strukturer i forsyningskjeder er i stadig endring basert på f.eks. Industri 4.0, Lean-tenking, og e-handel og sosiale medier. Det er et krav at kandidater er i stand til å gjøre empirisk toppforskning på spørsmål som er nevnt her.

Den som blir ansatt skal primært undervise, veilede og forske i tilknytning til et nytt bachelorprogram i Toll, vareførsel og grensekontroll. Dette innovative studieprogrammet er utviklet i et tett samarbeide mellom Tolletaten, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Handelshøgskolen ved UiS.

Studieprogrammet skal erstatte den gamle tollerutdanningen i Norge og inneholder økonomiske, juridiske, sikkerhetsrelaterte og samfunnsvitenskapelige emner. I tillegg skal studentene tilbringe mye tid i praksis ved tollsteder. Samtidig vil stillingen åpne nye muligheter for innovativ forskning innen feltet. Den som ansettes vil også kunne undervise innen drift og vedlikehold, eller tilsvarende emner, innen andre studieprogram ved fakultetet.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis og professor.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet.

Du må også ha:

 • en sterk forskningsbakgrunn (inkludert sterke ferdigheter i kvantitative metoder/statistikk), evne og ønske om å gjennomføre kvalitetsforskning på høyt nivå
 • publisert i topp tidsskrifter med fagfellevurdering (f.eks. nivå 3 eller høyere, rangert i Academic Journal Guide av Association of Business Schools)
 • relevant undervisningserfaring i relevant fagområde på alle nivå og dokumentert gode resultater (f.eks. studentevalueringer)

Lovende kandidater som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene for en fast stilling ved Handelshøgskolen kan bli tilbudt en tre-årig kvalifikasjonsperiode.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det vil vektes positivt om søker behersker et skandinavisk språk, men dette er ikke et absolutt kriterium. Søkere som foreløpig ikke behersker skandinavisk språk oppfordres derfor også til å søke stillingen.

Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på tre år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har

 • ievne og ønske om å gjennomføre kvalitetsforskning på høyt nivå
 • relevant arbeidslivskunnskap
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og/eller internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet og er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • gode arbeidsbetingelser og tilrettelegging for kompetanseutvikling
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl. 17.510, kode 1011, kr 640.000 - 765.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf: 51833701, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS