LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Førsteamanuensis i filosofi

Søknadsfrist: 27.01.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sosialfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr følgende utdanninger: Barnevernspedagogikk - treårig bachelor, Sosialt arbeid (sosionom) - treårig bachelor, Psykologi – treårig bachelor, Sosialfag - toårig master, European Master in Social Work with Families and Children - toårig master, Nordic Master in Social Work and Welfare - toårig master, Juss i barnevernfaglig arbeid - videreutdanning, 30 studiepoeng på masternivå. Instituttet har også forskerskolen SWEL som er en tverrfaglig forskerskole i sosialt arbeid og velferd som er en del av forskerutdannelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid, i velferdsforvaltning og i psykologi.


Det er i dag 69 ansatte og 830 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig vikariat som førsteamanuensis i filosofi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag fra 1.8.2021 t.o.m. 31.12.2025, med mulighet for tidligere tiltredelse.

Instituttet har behov for å ivareta forskningsbasert undervisning innen filosofiske emner og tematikk som tilbys på instituttet, i første rekke innen bachelorutdanningene innen sosialt arbeid, barnevern, og psykologi.

Fagområdet for stillingen er filosofi, med særlig vekt på etikk og vitenskapsfilosofi.

Som førsteamanuensis i filosofi vil du hovedsakelig undervise studenter på bachelornivå, med særlig ansvar for Ex.phil. i psykologiutdanningen, samt undervisning i filosofisk tematikk i bachelorgradene i sosialt arbeid samt barnevern. Du vil også forske og formidle forskningsresultater innenfor relevante forskningsområder.

Den som ansattes vil bli gitt muligheter til å utvikle sin egen forskningsprofil og undervisningskompetanse. Instituttet søker å bygge opp og vedlikeholde et arbeidsmiljø hvor den enkelte blir gitt muligheter til utvikling og trivsel i samarbeid med instituttets øvrige ansatte.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Vikariatet er for arbeidstaker som er ansatt i åremålsstilling som instituttleder. Den som ansettes vil i samsvar med Universitets- og høgskoleloven § 6-5 nr 4 om mulig tilbys annen passende stilling ved universitetet etter vikariatsperioden.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag.

Stillingen vil bli tillagt oppgaver knyttet til faglig og vitenskapelig utviklingsarbeid, både i tilknytning til instituttets studieprogrammer og videreutvikling av instituttets forskningsaktivitet. Instituttet har som mål å bidra med sosialfaglig kunnskapsutvikling av høy kvalitet, både innenfor velferdsforvaltning, sosial- og barnevernsfaglig arbeid med utsatte barn, unge og deres familier, og videreutdanning innenfor instituttets fagområder.

Den som ansettes skal bidra til videreutvikling av utdanningene ved instituttet, inkludert internasjonalisering.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå innen filosofi. Relevant undervisningserfaring vil også bli tillagt vekt. Inngående kjennskap til det norske velferdssystemet er en fordel. Du må kunne undervise i filosofiske emner fra tiltredelse. Kompetanse i fagkretsen må dokumenteres.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre et universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråk er norsk og engelsk. Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt ved tiltredelse, og kunne undervise, veilede, evaluere, osv. på alle tre nivåer (bachelor, master og ph.d.). Den som ansettes må også kunne gi undervisning og veiledning på engelsk.

Videre legges det vekt på at du har

 • interesse for, og kompetanse til å videreutvikle utdanning og forskning innenfor velferdsforskning, barnevernsforskning eller psykologi, og evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og/eller internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet og er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 586.500 - 682.00 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/ formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf 51833701, e-post [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS