Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap

Søknadsfrist: 17.04.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er det ledig stilling som professor eller førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap. Stillingen er tilknyttet Norges arktiske universitetsmuseum med arbeidssted i Tromsø.

UMAK er del av UiT Norges arktiske universitet. Enheten ønsker å dele kunnskap og utfordre vante forestillinger om livet og livsgrunnlaget i nord gjennom undervisning, forskning og formidling av naturvitenskap, kulturvitenskap og kunstfag. UMAK består av Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet og en administrasjon som er felles for hele enheten.

Norges arktiske universitetsmuseum er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon, etablert i 1872. I 1976 ble museet en del av UiT Norges arktiske universitet. Museets hovedoppgaver er forskning og forskningskommunikasjon, utvikling og bevaring av vitenskapelige samlinger, formidling, forvaltning og undervisning. Det samles inn både natur- og kulturvitenskapelig materiale fra hele Nord-Norge. Kulturfeltet omfatter samisk kultur og historie, polarhistorie, menneske- dyr-relasjoner, museologi og arkeologi. Norges arktiske universitetsmuseum består i tillegg av Tromsø arktiske-alpine botaniske hage, Polarmuseet og MS Polstjerna.

Stillingens arbeidsområde

Universitetsmuseets arbeid knyttet til samisk kultur og historie er i dag ett av de strategiske satsingsområdene, men enheten har også et spesielt ansvar for forskning knyttet til urfolk, minoriteter og marginale majoritetskulturer. Denne stillingen har et særlig ansvar for immateriell samisk kulturarv, men arbeidet vil også kunne omfatte flere kulturer i nordområdene. Museet har ansvar for en rekke samlinger som representerer landsdelens kulturelle mangfold. Stillingen inngår i et kollegialt fellesskap med forvaltning av disse samlingene. Dette arbeidet innebærer oppgaver knyttet til digitale verktøy i formidlings- og samlingsarbeid, utadrettet virksomhet og utvikling av utstillinger.

Arbeidsoppgavene vil omfatte initiering og ledelse av forskningsprosjekt, deltakelse i forskningsgruppe-samarbeid og i faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. I dette ligger også arbeid med søknader om forsknings-finansiering fra Norges forskningsråd og/eller EU.

Stillingen omfatter videreutvikling av fagmiljøet ved enheten gjennom egne forsknings- og utviklingsarbeider, og ved deltakelse i interne og eksterne forsknings- og utviklingsprosjekter. I tillegg omfatter stillingen fagadministrative oppgaver innenfor arbeidsområdet og ved instituttet for øvrig.

Arbeidsoppgavene fordeler seg slik at 50 prosent av arbeidstiden vil være avsatt til forskning, forskningsrelatert virksomhet og forskningsadministrasjon knyttet til stillingens fagområde og enhetens strategiske satsninger, mens 50 prosent vil være avsatt til tilgjengeliggjøring, utvikling og bevaring av vitenskapelige samlinger og arkiv, formidling og annen utadrettet virksomhet, herunder utvikling av utstillinger.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder ved Universitetsmuseet Geir Rudolfsen;

eller ved henvendelse til visedirektør ved UMAK Anita Maurstad

Kvalifikasjoner

Stillingen krever at den som ansettes må:

 • ha relevant akademisk bakgrunn innen samiske samfunnsforhold og kulturuttrykk
 • doktorgrad innen samfunnsfag eller humaniora
 • ha evne til å initiere og lede forskning
 • i sin produksjon ha vist originalitet og nytenkning i problemformulering, samt metodisk og teoretisk refleksjon

Det er ønskelig at den som ansettes har:

 • erfaring fra internasjonal virksomhet
 • erfaring fra feltarbeid
 • kompetanse innen bruk av digitale verktøy i formidlings- og samlingsarbeid.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Den rette kandidaten er omgjengelig med gode evner i kommunikasjon og samarbeid, og er åpen for nye muligheter gjennom kunnskapsdeling og nettverksbygging. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Språkkrav - Stillingen krever gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk fordi dette er formidlingsspråket. Det er også ønskelig med språkkunnskap i samisk. Dersom to søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere den som har samiske språkkunnskaper foran.

For stilling som professor kreves:

 • at du må kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.
 • et vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå som omfatter;
  • kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid,
  • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå,
  • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap,
 • eller museal formidlingskompetanse på professornivå

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • dokumentert utdanningsfalig kompetanse eller museal formidlingskompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Moderat kjønnskvotering: UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningfalig kompetanse (basiskompetanse) eller museal formidlingskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. I denne stillingen er det åpnet for at den utdanningsfaglig kompetanse kan erstattes av museal formidlingskompetanse.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse):

 • Utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer, eller
 • Gjennomførte relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå). Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling. For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kravet til museal formidlingkompetanse:

 • Forskningskommunikasjon og -formidling til en bredt sammensatt målgruppe (som varierer mht. alder, erfaring og kunnskapsnivå, lokale beboere eller turister), samt formidling til ulike media
 • Multimedial forskningskommunikasjon og -formidling med særlige virkemidler (tekst, film, romlighet, visualitet, lyd og lys)
 • Omvisning i utstillingene, utvikling og tilrettelegging for ulike målgrupper, herunder tilpasset undervisning ved kurs ved UiT
 • Utvikling, planlegging og gjennomføring av utstillinger
 • Utvikling, planlegging og gjennomføring av ulike publikumsarrangementer som seminarrekker, debatter og populærvitenskapelige foredrag
 • Tilgjengeliggjøring og formidling av vitenskapelige samlinger til forskning, forvaltning og publikum
 • Større utviklingsarbeid knyttet til samlingene
 • Lederskap og deltakelse i tverrfaglige team i forbindelse med forskningskommunikasjon
 • Redaksjonsarbeid (kataloger, populærvitenskapelige tidsskrift)
 • Refleksjon over valg av virkemidler og framstillingsformer

Det er ikke krav om at alle punktene for museal formidlingskompetanse skal være oppfylt. Det gjøres en samlet vurdering av den enkelte kandidat ut fra alle kriteriene.

De som ikke oppfyller kravene til utdanningsfalig kompetanse eller museal formidlingskompetanse ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013 og førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til museal formidling, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. Fast ansatte i stillinger som professor og førsteamanuensis kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn.

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Dokumentasjonen som ikke er levert innen fristen utløp vil ikke blir tatt med i vurderingen. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • En liste over dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Fem av de mest sentrale vitenskapelig arbeidene dine, hvorav doktorgradsavhandling regnes som ett arbeid
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse ved kurs-/eksamensbevis, samt studieplan på fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer, eller beskrivelse, vurdering og dokumentering av kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk fremstilling i form av en pedagogisk mappe
 • Dokumentasjon på museal formidlingskompetanse. For hvert av punktene i listet i kravene må det legges frem dokumentasjon, skriftlig eller audiovisuelt, eksempelvis ved å ta ut representative elementer av tekster, program, bilder, kataloger, utstillinger osv. Dette kan følges av en refleksjon over eget kunnskaps- og læringssyn forankret i pedagogisk teori og med relevans for egen museal formidling. Materialet skal samles i en mappe, lik en pedagogisk mappe.
 • Dokumentasjon som dekker språkkravet. Se hvordan du kan dekke språkkravet

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen