LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse

Søknadsfrist: 31.05.2022

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Om stillingen

Ved Handelshøgkolen (HHT) på UiT er det en ledig en stilling som enten førsteamanuensis, førstelektor eller universitetslektor innen bedriftsøkonomisk analyse. Stillingen er tilknyttet Forskningsgruppen revisjon og regnskap (FRR) eller Senter for økonomisk forskning/The Centre for Economic Research (CER). Arbeidsted er ved Handelshøgskolen UiT, campus Tromsø #tromsolove.

HHT er en del av BFE og driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med lokalt næringsliv. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis, og har faglig virksomhet ved campus Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde

Stillingen innebærer forskning/utviklingsarbeid og undervisning i bedriftsøkonomisk analyse. Den som ansettes vil delta i undervisning, veiledning og utvikling på bachelor- og masterprogrammene ved Handelshøgskolen. Arbeidsområdet omfatter bedriftsøkonomiske fag som eksempelvis bedriftsøkonomi, regnskapsanalyse, finans, lønnsomhetsanalyse, prisanalyse, prestasjonsmåling og markedsanalyse med fokus innen kvantitative metoder. Vi baserer vår undervisning i kvantitative fag på bruk av programvare basert på åpen kildekode, som R, Python og Julia, samt bruk av git/github.Det forventes at man i stillingen bidrar til å utvikle studentaktive læringsformer innenfor bedriftsøkonomiske fag.

Stillingen omfatter undervisning, forsking, formidling og faglig administrasjon (evt. fagadministrative arbeidsoppgaver). Det vil kreves at den som ansettes kan undervise og veilede innenfor Handelshøgskolen ved UiTs emneportefølje. Forskings- og utviklingsarbeid bør ha klar relevans for instituttet sine fagområder.

Undervisnings- og veiledningsoppgaver, herunder både campusbasert og nettbasert undervisning, kan påregnes ved Handelshøgskolens øvrige campuser.

Arbeidsoppgaver kan variere noe ut fra den ansattes kompetanse og instituttets behov.

I stilling som universitetslektor vil undervisningen innenfor området hovedsakelig være på bachelornivå.

I stilling som førsteamanuensis/førstelektor er det forventet at du deltar i utvikling av forskingsprosjekter og utarbeide søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet, og at du ktivt bruker digitale verktøy i arbeidshverdagen. Arbeidet vil også omfatte undervisning og veiledning på masternivå og eventuelt ph.d.-nivå.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Kåre Skallerud

eller professor Øystein Myrland,

Kvalifikasjoner

For alle stillingsbetegnelsene kreves det at den som ansettes har

 • utdanning innen bedriftsøkonomi, regnskapsanalyse, finans, lønnsomhetsanalyse, prisanalyse, prestasjonsmåling eller markedsanalyse på det nivået stillingsbetegnelsen omfatter
 • fokus og interesse innen kvantitativ metode og analyse
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk. Se hvordan du kan dekke språkkravet.
 • personlige egenskaper som gir
  • gode samarbeidsevner
  • gode kommunikasjonsevner
  • evne til å bidra til et kontruktivt arbeidsmiljø
  • evne til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet

For stilling som førsteamanuensis kreves

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller
 • kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse som beskrevet under

For stilling som førstelektor kreves

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse som beskrevet under
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt

For stilling som universitetslektor kreves

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse som beskrevet under

For alle stillingsbetegnelsene er det i tillegg ønskelig at den som ansettes

 • har relevant praksis og erfaring fra arbeid med forskning, utviklingsarbeid og undervisning
 • behersker avanserte statistiske/økonometriske/matematiske metoder innen økonomisk forskning og analyse.
 • har inngående kjennskap til programmeringsspråk som R, Python og Julia, samt bruk av git/github/bitbucket fordi instituttet baserer undervisningen i kvantitative fag på bruk av programvare basert på åpen kildekode

Det vil legges vekt på søkers motivasjon for stillingen. Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse som førsteamanuensis, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

 • a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan.
 • b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin (gjelder for førsteamanuensis og førstelektor)
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011, førstelektor etter kode 1198 og universitetslektor etter kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel, og den tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant avoffentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS