Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis / førstelektor/ universitetslektor innen finans - Handelshøgskolen i Tromsø

Søknadsfrist: 18.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen ved UiT, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det en ledig stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i finans. Søkere kvalifisert til førsteamanuensis eller søkere som forventes å bli kvalifisert til førsteamanuensis i løpet av kort tid foretrekkes. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolens campus i Tromsø.

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis, og har faglig virksomhet ved fire campuser i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Totalt har Handelshøgskolen ca. 2500 studenter og 150 ansatte.

Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde

Stillingen vil omfatte undervisning, veiledning og utvikling på bachelor- og masterprogrammene i økonomi og administrasjon og samfunnsøkonomi. Undervisningen vil være innenfor finansrelaterte emner og bedriftsøkonomisk analyse.

For førsteamanuensis vil stillingen også omfatte forskning på finansrelaterte temaer. Handelshøgskolen har flere forskningsgrupper og disse har aktiviteter på tvers av campusene. Den ansatte vil derfor være del av et større forskningsmiljø. Den aktuelle stillingen vil bli lagt til forskningsgruppen Center for Economic Research (CER). Forskningsfeltene til CER inkluderer tidsserieanalyse, utvikling av analyseverktøy, kvantitativ finans, eksperimenter og adferdsøkonomi.

For universitetslektor vil undervisning og veiledning primært være på bachelornivå. For førsteamanuensis og førstelektor vil arbeidet også omfatte undervisning og veiledning på masternivå og eventuelt Ph.d.-nivå.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Førsteamanuensis Espen Sirnes,

Instituttleder Kåre Skallerud

Kvalifikasjoner

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlands doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeider av samme omfang og kvalitet innen kvantitativ/empirisk finans.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse.

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen finansrelaterte emner.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse.
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt. Videre kreves det dokumentert erfaring fra undervisning innen finansrelaterte emner.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen innenfor samfunnsøkonomi, siviløkonom eller tilsvarende ved universitet eller høgskole.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis innen finansrelaterte emner.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning innenfor finansrelaterte emner vil tillegges vekt.

På grunn av undervisningsplikt må søkeren beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig. Personer med norsk som andrespråk må dokumentere nivået gjennom egen test. https://www.samordnaopptak.no/info/english/language-requirements/

Søkere som behersker andre skandinaviske språk kan også være aktuelle.

Handelshøgskolen satser på dataanalyse i undervisningen. Det er derfor en fordel med erfaring fra programmering i R og/eller Python.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Dokumentasjon av norsk språknivå for søkere med norsk som andrespråk. https://www.samordnaopptak.no/info/english/language-requirements/
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS