LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i samisk - ettårig vikariat

Søknadsfrist: 27.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er det ledig et ettårig vikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i samisk. Stillingen er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, med kontorsted på campus Alta.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, og har campus i Tromsø og Alta. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen. I perioden 2012 – 2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed – landets første Senter for fremragende utdanning. For mer informasjon, se Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Stillingens arbeidsområder

Den som tilsettes, vil få ansvar for undervisning og veiledning innen samisk som andrespråk – innen både språk og didaktikk ved lærerutdanningen i Alta, samt regne med å bidra ved lærerutdanningen i Tromsø. Arbeidsoppgavene vil være tilknyttet master i lærerutdanning for 1.-7. trinn og master i lærerutdanning for 5.-10. trinn. Målet med samiskutdanningen er å utdanne lærere som kan undervise i samisk som andrespråk i skolen. Lærerutdanningen i Alta er digitalt støttet og samlingsbasert. Lærerutdanningene i Tromsø er organisert med digitalt støttet ukentlig undervisning. Det vil følgelig måtte bli gjort aktiv bruk av UiTs digitale læringsressurser innen samisk språk. Det er ønskelig at kandidaten deltar i eksisterende, eller tar initiativ til eget, forsknings- og utviklingsarbeid innen skole- og utdanningsfeltet. Den som tilsettes, må være innstilt på å inngå i tverrfaglige team.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en person med fortrinnsvis høyere grads eksamen (mastergrad/hovedfag) i samisk språk eller litteratur. Kombinasjoner av samisk språkkompetanse på lavere grad f.eks. samisk lærerutdanning og relevant høyere grads eksamen i f.eks. pedagogikk eller andrespråkspedagogikk, kan bli vurdert. Erfaring fra skole- eller UH-sektoren vektlegges. Det er en fordel med erfaring fra digitalt støttet læring. Foruten samisk språkkompetanse, kreves norsk eller annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

For stilling som førstelektor kreves:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

For stilling som universitetslektor kreves:

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • relevant erfaring vektlegges
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt vil førsteamanuenser bruke 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen. Vi ber søker oppgi hvilken stilling det søkes på
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS