LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i bedriftsøkonomisk forskningsmetode

Søknadsfrist: 16.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen ved UiT, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det en ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomisk forskningsmetode. Søkere kvalifisert til førsteamanuensis eller søkere som forventes å bli kvalifisert til førsteamanuensis i løpet av kort tid foretrekkes.

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis, og har faglig virksomhet ved fire campuser i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Totalt har Handelshøgskolen ca. 2500 studenter og 150 ansatte.

Stillingen er plassert ved Handelshøgskolens campus i Tromsø.

Stillingens arbeidsområde

Førsteamanuensis

Stillingen innebærer forskning, utviklingsarbeid og undervisning. Undervisning i bedriftsøkonomiske metodeemner på bachelor- og masternivå. Utvikling av studentaktive læringsformer. Det forventes at man i stillingen kan bidra med metodekunnskap og ferdigheter i prosjekter innenfor organisasjon og ledelse, markedsforskning, innovasjon og entreprenørskap.

Førstelektor/ universitetslektor

Stillingen innebærer undervisning og utviklingsarbeid. Undervisning i bedriftsøkonomiske metodeemner på bachelor- og masternivå. Det forventes at man i stillingen bidrar til å utvikle studentaktive læringsformer innenfor bedriftsøkonomiske metodeemner.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Dersom du har en master eller PhD i bedriftsøkonomi, ledelsesfag, psykologi, statsvitenskap eller sosiologi med fokus og interesse innenfor forskningsmetode, er du en aktuell kandidat for stillingen.

På grunn av undervisningsplikt må søkeren kunne dokumentere at han/hun behersker norsk flytende, både skriftlig og muntlig. Søkere som behersker andre skandinaviske språk kan også være aktuelle.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad innen fagfeltet eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner for stilling som førsteamanuensis:

 • Relevant praksis og erfaring fra arbeid med forskning, utviklingsarbeid og undervisning, herunder beherske avanserte statistiske metoder innen bedriftsøkonomisk forskning, samt inngående kjennskap til og erfaring med statistiske verktøy (eks. SPSS, Stata, R, Amos).
 • Erfaring med og praksis innenfor ulike kvalitative forskningsmetoder, herunder intervju, dokument- og/eller observasjonsstudier.
 • Erfaring med programvare som Nvivo eller andre analyseverktøy vil være en fordel.
 • Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen fagfeltet.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innen bedriftsøkonomi eller tilsvarende
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis innen fagfelt.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner for stilling som førstelektor/ universitetslektor

 • Relevant praksis og/eller erfaring fra arbeid med undervisning og utviklingsarbeid, herunder beherske grunnleggende statistiske metoder innen bedriftsøkonomisk forskning, samt kjennskap til og erfaring med statistiske verktøy (eks. SPSS, Stata, R, Amos).
 • Kjennskap til og erfaring med ulike kvalitative forskningsmetoder, som intervju, observasjon og/eller dokumentstudier.
 • Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

 Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av norsk språknivå for søkere som ikke er norsk/ skandinavisk språklig
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS