LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i barne- og familievern

Søknadsfrist: 29.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i barne- og familievern ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord

Om stillingen

Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord er det ledig to 100% faste stillinger som henholdsvis førsteamanuensis og førstelektor/universitetslektor innen fagområdet barne- og familievern.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord) er et eksternfinansiert senter og ett av instituttene ved Helsefak. Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig, praksisrelevant og tverrfaglig kunnskap. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt innenfor helsefag, psykologi og samfunnsfag. Instituttet har to forskergrupper: Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak og Forskergruppe for barne- og familievern.

Om instituttet, se: www.uit.no/helsefak/rkbu

Stillingens forskningsområde eller arbeidsområde

Stillingene er knyttet til den tverrfaglige forskergruppen Forskergruppe for barnevern og familievern. Forskergruppen skal bidra til en forskningsbasert praksis i nært samarbeid med tjenestene. Noen sentrale forskningstema per i dag er barnevernets tiltak, brukermedvirkning og kulturperspektiver i tjenester for barn og unge, barns deltakelse i foreldremekling, slektsfosterhjem og barnevernets undersøkelsesarbeid. I flere prosjekter er det samarbeid med andre regionale sentre eller forskningsinstitusjoner. For mer informasjon se: https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=380110

RKBU Nords virksomhet er styrt av oppdragsbrev fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, og det er derfor sentralt at forskningen og undervisningen er praksisnær og i tråd med instituttets oppdrag. Arbeidsoppgavene i de ledige stillingene vil innebære forskning og tjenestestøtte i form av undervisning, veiledning og formidling. Forskning og tjenestestøtte vil være knyttet til oppdrag fra offentlige tjenester for barn og unge og til de emner og kurs som RKBU Nord tilbyr. RKBU Nord har gjennom oppdragsbrev fra også et særlig ansvar for å bidra til tjenestestøtte gjennom kunnskapsformidling til kommunale tjenester for barn og unge.

Stillingen som førsteamanuensis innebærer forskning, tjenestestøtte/undervisning og utviklingsarbeid. Oppgavene vil også kunne inkludere å drive fram nye prosjekter i nær samhandling med barne- og familievernsfeltet.

Stillingen som førstelektor/universitetslektor innebærer tjenestestøtte i samhandling med barnevern- og familievernsfeltet, undervisning og forskning.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Per Håkan Brøndbo

eller Professor Anita Salamonsen

Kvalifikasjoner

For alle tre stillingskategoriene vil følgende kvalifikasjoner tillegges vekt:

 • Erfaring fra forskning om barn, familie og oppvekstkår, barnevern eller psykisk helse
 • Praksis og/eller utdanning fra barnevern og familievern
 • Praksis og/eller utdanning knyttet til andre praksisfelt RKBU Nord skal bidra faglig til
 • Undervisnings- og veiledningserfaring er ønskelig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt gode engelskkunnskaper, er en forutsetning.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Graden/ kompetansen må være innen fagområdet sosiologi eller annet samfunnsfag, psykologi eller helsefag
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Kompetanse til å gjennomføre praksisnær forskning

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne frå doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innenfor barnevern, sosiologi, sosialt arbeid eller annet samfunnsfag, psykologi eller helsefag
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.
 • Kompetanse knyttet til de praksisfeltene RKBU skal bidra faglig til

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innenfor barnevern, sosiologi, sosialt arbeid, eller annet samfunnsfag, psykologi eller helsefag
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Kompetanse knyttet til de praksisfeltene RKBU skal bidra faglig til

Alle stillingskategoriene krever godt norsk språknivå. Personer med norsk som 2. språk må dokumentere sine språkkunnskaper.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

For dosent- og professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av norske språkkunnskaper for personer med norsk som 2. språk. https://www.samordnaopptak.no
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS