LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i nordisk språk

Søknadsfrist: 30.03.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Har du lyst til å være med å forme framtidas skole?

Om stillingen

Har du lyst til å bli en del av et høyt kompetent forsknings-og utviklingsmiljø innen flerspråklighet, nordisk språk og lærerutdanning?

Vi har behov for vikarer og søker derfor etter engasjerte medarbeidere til fagmiljøet vårt innen nordisk språk. Vi søker deg som har lyst til å bidra til å skape en framtidsrettet lærerutdanning. Ansettes du hos oss vil få varierte undervisningsoppgaver, mulighet for FoU-arbeid, og gleden av å inngå i et godt og inkluderende arbeidsfelleskap med høyt faglig nivå. Stillingene er tilknyttet Institutt for nordisk språk- og litteratur, og arbeidstedet er Hamar.

Per nå har vi ledig:

 • Inntil to 100% vikariater i stilling som førsteamanuensis/førstelektor i nordisk språk med tiltredelse 01.08.2023 og varighet til 31.07. 2024. Stillingene er undervisningstillinger.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til ansettelse i vikariatet som førsteamanuensis/førstelektor åpnes det opp for ansettelse som høgskolelektor. Søkere med kompetanse som kvalifiserer for ansettelse som høgskolelektor ønskes derfor velkomne som søkere til midlertidig stilling.

Endelig antall stillinger og stillingsprosent  vil kunne endre seg som følge av nærmere gjennomgang av behovene for 2023/24. Søkere vil orienteres underveis i prosessen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Vi ser for oss at den som ansettes vil få arbeidsoppgaver tilknyttet fagmiljøets portefølje etter kompetanse og erfaring.

Oppgaver og ansvarsområder kan til eksempel være:

 • Undervisnings-, veilednings- og vurderingsoppgaver på alle studieprogram som involverer nordisk språkvitenskap. Sentrale undervisningsemner som ligger til stillingene, er norsk språk og språkdidaktikk, særlig knyttet til temaene barns språkutvikling, andrespråk og andrespråkdidaktikk, og lesing og lesedidaktikk.
 • Kurs - og oppdragsvirksomhet mot praksisfeltet i barnehage- og skolesektor, dette innbefatter kompetansehevingstilbudene "Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager"(ReKomp) og "Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringa" (DeKomp).
 • Aktiv deltakelse i utviklingen av instituttets og fakultetets studie- og forskningsprofil
 • Noen av arbeidsoppgavene innebærer reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse:

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i fagområdet nordisk språkvitenskap eller tilsvarende, i henhold til krav gitt av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Kompetansen må ha hovedvekt på språklige og/eller språkdidaktiske emner og være relevant for skolefaget norsk og norsk som lærerutdanningsfag. For høgskolelektor kreves mastergrad eller tilsvarende.
 • Bred og dokumenterbar norskdidaktisk, og især språkdidaktisk, kompetanse ervervet gjennom utdanning eller yrkespraksis vil bli tillagt stor vekt.
 • Den som ansettes må ha kompetanse, interesse og egnethet til å bidra inn mot kurs og oppdragsvirksomhet ut mot praksisfeltet.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til digitale undervisningsformer.
 • Erfaring med undervisning i høyere utdanning, undervisningserfaring fra lærerutdanning vil spesielt tillegges vekt. Relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid vil tillegges vekt.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • Den som ansettes må oppfylle kravene i henhold til krav gitt av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Pedagogisk kompetanseDokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det blir samlet sett lagt vekt på utdanning og erfaring som er relevant for behov ved instituttet. Ved ansettelse legges det også vekt på undervisningsdyktighet og relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper

Vi ser for oss at du:

 • har evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå og til å vise engasjement for fagfeltetet
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, i tillegg til evnen til å etablere positive relasjoner til kolleger og studenter
 • er både fleksibel og selvstendig
 • har holdninger i tråd med utdanningssystemets verdigrunnlag
 • har interesse og egnethet til å bidra i kurs og oppdragsvirksomhet ut mot praksisfeltet

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester, vitnemål må gjøres tilgjengelig via vitnemålsportalen der dette er mulig.
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • publikasjonsliste
 • inntil 10 arbeider for vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS