LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor i universitetspedagogikk

Søknadsfrist: 11.04.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet.
Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer.

Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen. Les mer om UiTs strategi mot 2030.


Universitetsbiblioteket (UB) er en faglig støtteenhet som gjennom sine tjenester skal bidra til utvikling av universitetets kjerneoppgaver. UB er organisert i tre avdelinger: Avdeling for samlinger, Avdeling for publikumstjenester og Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result).


Result har en sentral rolle i universitetets arbeid med utvikling og sikring av utdanningskvalitet. Result er ansvarlig for kvalifiserende kurs i universitetspedagogikk, og tilbyr også kurs i forskningsveiledning, studieprogramledelse og et eget utdanningsfaglig kurs for stipendiater. Enheten bistår også fagmiljøene ved universitetet med utvikling og produksjon av digitale læringsressurser. Forskning ved senteret er rettet mot ulike aspekter ved undervisning og læring i høyere utdanning, som politikkutforming og ledelse, organisering og styring i høyere utdanning, læringsdesign, læringsanalyse, forskningsveiledning, praksisrelevans i utdanningene, kvalitetssystemer, politikkutforming og ledelse, organisering og styring i høyere utdanning. Results arbeid skjer i dialog med institutter, fakulteter og universitetets ledelse.

Universitetsbiblioteket

Om stillingen

Ved Result er det ledig en fast stilling som enten førsteamanuensis eller førstelektor på feltet undervisning og læring i høyere utdanning. UiT har tatt en aktiv og sentral rolle i universitets- og høgskolesektorens satsing på utdanningskvalitet, eksempelvis ved ordning for merittering av fremragende undervisning, og systematisk arbeid med dokumentasjon av universitetspedagogisk kompetanse.

Vi ønsker en engasjert person som kan bidra i vårt systematiske arbeid med utvikling av utdanningskvalitet gjennom:

 • kvalifiserende kurs i universitetspedagogisk basiskompetanse
 • et eget kurs i universitetspedagogikk for stipendiater
 • utviklingsprogram i forskningsveiledning for Ph.D.–veiledere
 • utviklingsprogram for studieprogramledere
 • virkemiddelordninger som støtter utviklingsarbeid på instituttnivå
 • langsiktig utviklingsarbeid sammen med, og kompetanseutvikling for fagmiljøene
 • ordning for merittering av fremragende undervisere

Hovedarbeidssted for stillingen er lagt til Tromsø, men arbeid ved UiT sine andre studiesteder må påregnes. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde og faglige profil

Stillingen ses i sammenheng med UiT sitt strategiske arbeid med forbedring av studie- og undervisningskvalitet. Stillingen er knyttet til undervisnings-, veilednings-, og FoU-oppgaver på området undervisning og læring i høyere utdanning. Arbeidet skal bidra til å kvalifisere undervisere, videreutvikle faglige ansattes universitetspedagogiske kompetanse og videreutvikle det universitetspedagogiske fagområdet som sådan. Undervisningsdelen er spesielt rettet mot kursene Universitetspedagogisk basiskompetanse, universitetspedagogikk for stipendiater, forskningsveiledning og studieprogramledelse.

I stilling som førsteamanuensis vil normalt halvparten av tiden omfatte forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-tid). I stilling som førstelektor vil FoU-tiden normalt utgjøre 30 prosent.

Stillingenes forsknings- og utviklingsdel skal rettes mot høyere utdanning, eksempelvis åpen utdanning, fleksibel utdanning og livslang læring, læringsdesign, læringsanalyse og bruk av digitale verktøy i undervisning og læring. Også andre områder med betydning for undervisningskvalitet kan inngå.

Stillingens arbeidsoppgaver innebærer å delta i utvikling og gjennomføring av det universitetspedagogiske tilbudet på alle områder, herunder:

 • Planlegging og gjennomføring av kurs i universitetspedagogisk basiskompetanse og øvrige kurs.
 • Utvikling og gjennomføring av nye kompetanseutviklingstilbud for faglige ansatte, eksempelvis innen åpen utdanning, fleksibel læring og bruk av digitale verktøy i undervisning og læring.
 • Utvikle strategier med tanke på styrke helhet og sammenheng i eksisterende og fremtidige kurstilbud innenfor det universitetspedagogiske området.
 • Veiledning/rådgivning for, og utviklingsarbeid sammen med fagmiljøer innen feltet utdanningskvalitet.
 • Deltakelse i FoU-prosjekter i fagmiljøene.
 • Bistå fagmiljøer med å gi støtte til søknader om finansering av tiltak og prosjekter som skal bidra til å styrke undervisnings- og læringskvalitet i emner og studieprogrammer.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Bibliotekdirektør Johanne Raade

 • E-post: johanne.raade@uit.no
 • Telefon: +47 77 64 51 21

eller instituttleder Øystein Lund

 • E-post: oystein.lund@uit.no
 • Telefon: +47 77 64 56 21

Kvalifikasjoner

For begge stillingsbetegnelsene kreves

 • at søker kan dokumentere FoU-arbeid knyttet til utdanning, undervisning og læring i høyere utdanning
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (se avsnitt under)
 • at søker må dokumentere evne til å reflektere over egen pedagogiske praksis, og til å formidle forskningsbaserte perspektiver på undervisning og læring til universitetets ansatte, både gjennom kurs og veiledning
 • personlige egenskaper som gjør at du er motivert og villig til å engasjere seg i FoU-arbeid innen relevante fagfelt for Result og for universitetet som helhet
 • at søker behersker norsk eller et annet skandinavisk språk flytende siden kurs og annen undervisning foregår på norsk
 • at søker behersker engelsk godt, både skriftlig og muntlig

For stilling som førsteamanuensis kreves også

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

For stilling som førstelektor kreves også

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet (vektlegges)

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres som følger:

 • a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan
 • b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søknaden skal inneholde

 • hvilken stillingsbetegnelse søknaden gjelder
 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • dokumentasjon på språkkompetanse - se hvordan her
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011 og førstelektor etter kode 1198. Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer, dosenter og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS