LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker - landbruksgeografi

Søknadsfrist: 09.10.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Kart og statistikkdivisjonen
har delt inn sin faglige virksomhet i sju fagavdelinger, med 106 kompetente medarbeidere. Divisjonen skal bidra til utvikling av bioøkonomien gjennom å gi dokumenterbart beslutningsgrunnlag til forvaltning, næringsliv og politisk ledelse. Divisjonens kjernekompetanse er innenfor økonomisk statistikk og analyse, ressurskartlegging og geomatikk. Divisjonen driver effektiv datafangst, standardisert og dokumenterbar dataforvaltning, etterrettelige dataanalyser, samt bred formidling.


Avdeling landskapsovervåking arbeider med dokumentasjon, analyse og forskning på landskap og landskapsendringer. Du kan lese mer om avdelingen her.


Avdeling Landskapsovervåking er en tverrfaglig sammensatt avdeling, men stor kompetanse innen geografi og geografiske analyser og økologi. Vi har også noe kompetanse innen samfunnsfag. Vi har mange ulike prosjekter - hvorav flertallet fokuserer på å beskrive tilstand eller analysere endring i ulike norske landskap. Vi har mange forskningsoppgaver, i tillegg til en del faste oppgaver for forvaltningen. Vi gjennomfører enkelte utredninger og vi driver utstrakt formidlingsvirksomhet.

Interessert i landbrukets og landskapets geografi?

Det er stadig flere som vil vite noe om utvikling og endring i norske landskap, norsk natur og norsk landbruk. Hva skjer egentlig hvor - og hvorfor og hvordan? Kan vi bidra til å påvirke utviklingen? Hvilken kunnskap og informasjon trenger samfunnet og beslutningstakere?

Også mulighetene for å analysere og formidle om dette øker i takt med teknologisk utvikling og tilgang til data. Ett resultat er at våre oppgaver også øker - så nå trenger vi hjelp!

Arbeidssted Ås eller Tromsø.

Stillingens hovedoppgaver

 • Geografiske analyser; bruk av ulike GIS- og databaseverktøy, analyser av stedfestede data
 • Visualisering av resultater og fremstilling av kart
 • Formidling og presentasjon av forsknings- og analyseresultater (muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk)
 • Prosjektutvikling og prosjektarbeid
 • Andre oppgaver kan bli aktuelt avhengig av søkers interesser og fagbakgrunn

Kvalifikasjonskrav

 • PhD i geovitenskap, geografi, datavitenskap, landskapsøkologi, el. lign.
 • Formidlingserfaring
 • Kjennskap til landskapsanalyse eller drivkrefter bak landskapsutforming
 • God formidlingsevne på norsk og engelsk skriftlig og muntlig. Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år

Det er en fordel om du har

 • Interesse for formidling av forskning på ulike plattformer
 • Internasjonalt nettverk
 • Kjennskap til og interesse for statistikk og statistiske analyser
 • Erfaring med modellering
 • Erfaring med å arbeide tverrfaglig
 • Erfaring med prosjektutvikling / prosjektledelse
 • Interesse for norsk jordbruk, natur og landskap

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og jobber godt i team
 • Du liker å lære og har en velutviklet faglig nysgjerrighet
 • Du har gode gjennomføringsevner, er løsningsorientert og flink til å sluttføre igangsatte oppgaver
 • Du trives i en hektisk hverdag
 • Du er fleksibel og liker nye utfordringer

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med viktige samfunnsoppgaver med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109, lønnstrinn 62-77 (kr 573.900 - 765 600 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder Wenche Dramstad på tlf (+47) 906 44 113

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS