Vitenskapskomiteen for mat og miljø har en ledig spennende stilling!

Seniorrådgiver innen statistikk og modellering

Søknadsfrist: 18.05.2021

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

VKM utarbeider vitenskapelige risikovurderinger og andre typer kunnskapssynteser på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan også ta oppspørsmål på eget initiativ. Vurderingene blir brukt til å gi råd, og somgrunnlag ved vurdering av tillatelser og regelverk – og når Mattilsynet ogMiljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM er en viktigpremissgiver for arbeidet med å sikre trygg mat og kosmetikk, god dyrehelse ogdyrevelferd, god plantehelse, bærekraftig handel med truede arter og at detblir tatt relevante miljøhensyn.


VKM består av enuavhengig, tverrfaglig komite på om lag 100 medlemmer oppnevnt av Helse - ogomsorgsdepartementet for fire år av gangen samt et faglig sekretariat på 23 personer. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet,Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


VKM driftes avsekretariatet som utfører vitenskapelige, administrative ogkommunikasjonsfaglige oppgaver, og bistår komiteen i arbeidet med vurderingene.Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen organisatoriskenhet i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har ingen fagliginstruksjonsrett over sekretariatet.


VKM er offisieltnorsk kontaktpunkt for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet(European Food Safety Authority – EFSA). VKM er også norsk vitenskapeligmyndighet under CITES (Konvensjon om internasjonal handel med truede arter avvill fauna og flora).


For mer informasjon se www.vkm.no. Vier en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifisertekandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming,etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Bli kjent med Folkehelseinstituttet

VKM utarbeider vitenskapelige risikovurderinger og andre typer kunnskapssynteser på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene blir brukt til å gi råd, som grunnlag ved vurdering av tillatelser og regelverk, og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM består av en uavhengig, tverrfaglig komité på om lag 100 medlemmer oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, samt et sekretariat på 24 personer med bred faglig kompetanse innenfor VKMs fagområder.

VKM driftes av sekretariatet som utfører vitenskapelige, administrative og kommunikasjonsfaglige oppgaver, og som bistår komiteen i arbeidet med vurderingene. Administrativt er sekretariatet en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet kan ikke instruere sekretariatet i faglige spørsmål.

I sekretariatet er det ledig en stilling som seniorrådgiver innen statistikk og modellering.

Din hovedoppgave blir å bidra med statistiske analyser, modellering og visualisering av data i prosjekter på matområdet. Du vil bygge opp erfaring og ekspertise innen modellering i risikovurderinger og nytte- og risikovurderinger. Du vil også bidra til videreutviklingen av VKMs arbeid innen kvantitative vurderinger og til digitalisering av vurderingene.

Din arbeidshverdag i sekretariatet vil derfor hovedsakelig bestå i deltagelse fra start til slutt i prosjekter på matområdet. I tillegg vil du utføre konkrete oppgaver innenfor ditt fagområde i VKMs prosjektportefølje. Stillingen innebærer at du samarbeider tett med komiteens medlemmer og kolleger i sekretariatet.

Arbeidsoppgaver

 • Delta med statistiske analyser og modellering i prosjekter på matområdet
 • Videreutvikle kvantitative modeller til bruk i VKMs vurderinger
 • Videreutvikle digitalisering og visualisering av data
 • Andre oppgaver relatert til VKMs oppdrag kan også bli aktuelle

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere matematisk-naturvitenskaplig utdanning, med doktorgrad innen relevante områder som for eksempel statistikk, matematisk modellering, ernæring, epidemiologi, toksikologi, human- eller veterinærmedisin
 • Det kreves gode kvalifikasjoner og erfaring med statistisk analyse og modellering innen VKMs fagområder
 • Det kreves programmeringskompetanse (gjerne i R, Python eller tilsvarende)
 • Det er ønskelig med relevant forskningserfaring utover avlagt doktorgrad
 • Det er ønskelig med kompetanse på visualisering og digitalisering av data
 • Det er ønskelig med erfaring i risikovurdering, og særlig fra arbeid med kvantitativ risikovurdering
 • Det er en fordel om du har et nasjonalt og/eller internasjonalt nettverk innen et område som er relevant for VKM
 • Det blir lagt vekt på god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å sette deg inn i nye fagområder og jobbe tverrfaglig
 • Evne til å samhandle, være løsningsorientert og serviceinnstilt
 • Du har analytiske ferdigheter og god evne til å løse faglige utfordringer
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Interesse for kompetanseutvikling og nettverksbygging
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges

Vi tilbyr

 • En spennende og selvstendig jobb i et tverrfaglig og bredt fagmiljø
 • Mulighet til å utvikle og forme statistikkområdet i VKM
 • Jobb ved en arbeidsplass med et samfunnsoppdrag som har betydning for trygg mat og for miljøet
 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Stilling som seniorrådgiver, lønn etter avtale i henhold til statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS