LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Professor / dosent i pedagogikk

Søknadsfrist: 01.01.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig fast stilling som Professor/dosent i pedagogikk

Om stillingen

Ved Fakultet for Fakultet for Humaniora-idretts og utdanningsvitenskap er det ledig fast 100 % stilling som professor/dosent i pedagogikk. Vi håper du har lyst til å bidra inn i et institutt som er i utvikling og som har som mål å være blant de sterkeste aktørene inn i pedagogikk og utdanningsforskning. Stillingen er forbundet til Institutt for pedagogikk, og stillingen er knyttet opp mot master i pedagogikk. Vedkommende som får stillingen vil undervise blant annet i vitenskapsteori og metode, samt være en vesentlig bidragsyter innen instituttets forskningsarbeid. Hovedarbeidssted er for tiden campus Drammen. Instituttnestleder ved ansettelsesstedet bli nærmeste overordnede.

Instituttet for pedagogikk (IPED) har ca.185 ansatte fordelt på studiestedene Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Instituttets undervisningsoppgaver er primært knyttet til barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningene, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelor i spesialpedagogikk og master i pedagogikk. Våre utdanninger har ca. 3400 aktive studenter, og vårt 2-årige masterprogram har mellom 250-300 av studentene. I tillegg har instituttet ansvar og oppgaver knyttet til doktorgradsprogram, etter- og videreutdanning og oppfølging av en utstrakt og stadig ekspanderende oppdragsvirksomhet ut mot regionen. Instituttets forskningsvirksomhet er fundamentert i 12 aktive forskergrupper, og er knyttet til profesjonsutdanningene og pedagogikk som fagdisiplin. Instituttet har som mål å være en betydelig aktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor forskning og utviklingsarbeid tilknyttet og /eller i samarbeid med praksisfeltet

Ansvar og arbeidsoppgaver

Den som ansettes i stillingen vil som poengtert over, ha undervisning og ansvar inn mot master i pedagogikk, spesielt onn mot fellesemnene i vitenskapsteori og metode. Masteren har fire spesialiseringer; Utdanningsledelse, Pedagogisk ledelse i barnehagen, spesialpedagogikk for skole og barnehage og spesialpedagogikk for andre. Gjennom en periodisk evaluering vil vi utforske hvordan IPED kan utvikle masteren videre i møte med nye utfordringer. Resultatet foreligger våren 2023, og den som får stillingen vil ha en viktig rolle i denne prosessen.

Den som ansettes må også forvente å bidra inn på andre utdanninger, også på bachelornivå. Som professor/dosent vil du kunne ha en viktig rolle i utviklingen av også andre utdanninger innen feltet, samt lede/bidra i utviklingen av forskningsmiljøet.

Vår ambisjon er en fremtidsrettet utdanning som ved å utvikle profesjonelle og engasjerte pedagoger og ledere vil gjøre en forskjell i fremtidens samfunn. Samtidig ønsker IPED å være en større aktør innen forskning på pedagogisk utviklingsarbeid og pedagogikk som disiplinfag.

Dette innebærer at den som ansettes vil• bidra inn i det faglige miljøet på campus og noe på tvers av campus• lede og utvikle innovasjons-, utviklings og forskningsarbeid, blant annet gjennom ekstern finansiering • relatere forsknings- og utviklingsarbeid til innsikt i og forståelse av relevante praksisfelt • lede, drive og kvalitetssikre relevante emner ved masterutdanningen og eventuelt profesjonsutdanningene• samarbeide med praksisfeltet • ta i bruk studentaktive læringsformer

Forskergrupper er et nøkkelelement i USNs strategier for faglig utvikling og forskning, og det forutsettes aktiv deltakelse i minst en av våre forskergrupper. Samarbeid, dialog med og formidling sammen med og i praksisfeltet, og samfunnet generelt forutsettes.

De som ansettes forventes å bidra til utviklingen av pedagogikk som fag- og forskningsfelt og delta i nasjonalt og internasjonalt nettverk. Som professor ved Universitetet i Sørøst-Norge vil du få ansvar for forskning, forskningsledelse og veiledning på strategiske områder i universitetets nettverk av forskere. Dette gjelder også dosenter.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

• Den som ansettes må ha solid kjennskap til pedagogikk som fag og vitenskap.

• Det er en fordel med erfaring fra andre mastere i pedagogikk, og/eller kompetanse innen ett av fagfeltene i masteren (utdanningsledelse, veiledning, spesialpedagogikk, barnehagepedagogikk og læring i profesjonsfag).

• Forskningsproduksjonen skal reflektere en relevant pedagogisk forskningsprofil for utdanningene med både en bredde og dybde.

• Det er en fordel med erfaring fra og deltakelse i eksterne nasjonale utviklingsprosjekter og reformarbeid som er en kombinasjon av utvikling og forskning.

• Publisering av forskningsresultater innenfor pedagogikk som fagfelt vil bli tillagt stor vekt.

• Erfaring fra og ledelse av søknader for innhenting av eksterne forskningsmidler og utviklingsmidler er en fordel.

• Dokumenterte FoU-arbeider og praktisk erfaring fra ovennevnte fagfelt vil også bli vektlagt.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid. Vedkommende må også kunne utøve faglig ledelse, veilede og kommunisere godt. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt når det gjelder formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet.

For ansettelse som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder.

For ansettelse som dosent kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet, dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet, høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder her samt dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Det kreves bred og solid bakgrunn og forskningskompetanse innen pedagogikk som fagfelt. Stillingsinnehaveren må kunne dokumentere høy kompetanse innen ett eller flere forskningsområder.

Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). I tillegg er det viktig å ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger

Utdanningsfaglig kompetanse og kvalitetsutvikling

Utdanningsfaglig basiskompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som professor må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Utdanningsfaglig kvalitetsutvikling

Det forutsettes at søkere på professorstillinger ved universitetet, gjennom å presentere en utdanningsfaglig portefølje eller mappe, i tillegg kan dokumentere:

 • Kvalitetsutviklings i egen undervisning og veiledning over tid.Minimumskravet til undervisning, veiledning og eventuell erfaring fra utdanningsledelse skal samlet sett ha blitt utført som en del av heltidsstilling i høyere utdanning i periode tilsvarende minimum tre år.I tillegg til erfaring i generell veiledning av studenter på bachelornivå, forventes det veiledningserfaring på masternivå, og helst også på ph.d.-nivå.
 • Aktiv deltakelse og lederskap i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med USNs kriterier, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen pedagogisk utviklingsarbeid og utdanningsledelse.
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen ledelsesfeltet.
 • Administrativ erfaring og kompetanse.
 • Evne til å skaffe eksterne midler.
 • Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold.
 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid.
 • Annen relevant kompetanse.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og andre vilkår

Professor (kode 1013)/dosent (kode 1532): NOK 714 000 – 994 200 i året.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 15 for søkere til professor og inntil 10 for søkere til førsteamanuensis).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Søkere på stilling som professor og dosent skal som en del av den pedagogiske mappen i dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt ved å legge ved en:
  • Beskrivelse og refleksjon over arbeid med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid i tillegg til en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat.
  • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master- og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledning, skal søker også oppsummere sin veiledningserfaring og peke på mulige utviklingsområder som veileder.
  • Beskrivelse og refleksjon over eget lederskap og deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.
 • Alle former for konkret dokumentasjon som attester, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS