SPENNENDE JOBBMULIGHET VED Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)!

Kvalitetsrådgiver

Søknadsfrist: 01.12.2022

Dronning Mauds Minne - Høgskole for barnehagelærerutdanning

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.


Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.


DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler og vi har fire masterutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud og vi har som mål og etablere et PhD-program for barnehagefeltet.


Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Høyskolen har 10 fagdisipliner som alle er rettet mot barnehageprofesjonen; matematikk, naturfag, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, norsk, RLE, musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.


Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.


Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.


Velkommen som søker!

Er du interessert i kvalitetsarbeid?

Om oss

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1500 studenter og ca.

170 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.Nærmere opplysninger om DMMH: www.dmmh.no

Generelt om stillingen

Universiteter og høgskoler skal ha et system for kvalitetsarbeid som sikrer kontinuerlig forbedringer, gir tilfredsstillende dokumentasjon av arbeidet og avdekker sviktende kvalitet. Kvalitetssikringssystemet skal sikre og bidra til å utvikle kvaliteten i hele utdanningsvirksomheten og omfatte alle forhold som har betydning for studiekvalitet. DMMH søker etter deg som vil jobbe med kvalitetsutvikling med spesiell vekt på studiekvalitet. Stillingen er fast. Den som tilsettes rapporterer til prorektor for barnehagelærerutdanning.

Kvalitetsrådgiver er ansvarlig for etablering av årlige evalueringskalendre samt utarbeide resultatrapporter fra ulike evalueringer som inngår i kvalitetsutviklingen. Kvalitetsrådgiver leder arbeidet med utarbeiding av høgskolens årlige kvalitetsrapport.

Din arbeidsoppgave vil være å ha driftsansvar for det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningene og i virksomheten ved høgskolen. Kvalitetsrådgiver leder arbeidet med utarbeiding av høgskolens årlige kvalitetsrapport til Styret. Kvalitetsrådgiver er ansvarlig for å initiere og gjennomføre ulike risiko- og sårbarhetsanalyser, samt utvikle opplegg for opplæring av ansatte i bruk av kvalitetssystemet.

Stillingen har arbeidssted på høgskolens campus i Trondheim. Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være?

 • Analyse og utredningsarbeid knyttet opp mot kvalitetsutvikling
 • Administrere og koordinere årlige og periodiske evalueringer av høgskolens studietilbud
 • Faglig administrativ støtte til ledergruppen
 • Sette i gang, koordinere og revidere kvalitetssikringsarbeidet ved høgskolen i nært samarbeid med ledelsen
 • Ivareta og videreutvikle høgskolens kvalitetssystem i nært samarbeid med sentrale aktører i kvalitetsarbeidet
 • Intern opplæring og veiledning knyttet til kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling blant ansatte og studenter
 • Delta i utforming, gjennomføring og analyse av interne undersøkelser
 • Koordinere og administrere gjennomføring av eksternt igangsatt tilsynsarbeid
 • Medvirke i høgskolens plan- og rapporteringsarbeid

Andre oppgaver innenfor feltet vil kunne tillegges stillingen avhengig av den ansattes kompetanse og høgskolens behov.

Kvalifikasjonskrav:

 • For innplassering som seniorrådgiver kreves utdanning fra universitet eller høgskole, tilsvarende masternivå. For innplassering som rådgiver kreves utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. For både seniorrådgiver og rådgiver kan realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kompensere for utdanningskravet
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • Dokumentert utrednings- og analysekompetanse
 • Erfaring med strategi, kvalitetsarbeid og kvalitetssystemer
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Vi ønsker videre at du har:

 • Erfaring med ledelse av prosjektarbeid og utredningsarbeid
 • God kjennskap til og erfaring med relevante IT-verktøy
 • Erfaring med å bruke gjeldende regelverk i arbeidshverdagen
 • Erfaring med studieadministrative verktøy

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Er kontaktskapende og har gode samarbeidsevner
 • Liker å koordinere og organisere
 • Trives med høyt arbeidstempo
 • Håndterer mange oppgaver samtidig
 • Selvstendig, strukturert og med gode gjennomføringsevner
 • Nøyaktig, engasjert og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høgskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Internasjonalt samarbeid
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønnsnivå som ved statlige høgskoler
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner som rådgiver (stillingskode 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364). Årslønn i stillingskode 1434 vil normalt ligge fra kr 500 000 til kr 600 000, mens årslønn i stillingskode 1364 vil normalt ligge fra kr 560 000 til kr 660 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen.

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5).

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 1.desember 2022.

Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV og redegjørelse av søkerens generelle kvalifikasjoner
 • Vitnemål og attester
 • Liste over referansepersoner

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Spørsmål kan rettes til:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS