LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Universitetsbibliotekar / spesialbibliotekar innenfor medisin og helsevitenskap

Søknadsfrist: 31.05.2023

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12 000 studenter og 2000 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.


Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Liker du deg i krysningen mellom ny teknologi og forskning ?

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter universitetsbibliotekar innenfor medisin og helsevitenskap til Universitetsbiblioteket, Avdeling for ressurser og publisering. «SUS-biblioteket» er lokalisert på Stavanger universitetssjukehus. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Brenner du for å hjelpe og støtte studenter og ansatte med studier og forskning? Liker du å undervise og veilede i litteratursøk og systematiske søk, kildebruk, relevante programvarer eller andre relevante ressurser? Er du opptatt av å utvikle gode digitale læringssresusser for brukerne? Da er dette stillingen for deg.

Den som ansettes vil være universitetsbibliotekar for ansatte ved SUS.

Som universitetsbibliotekar vil du være del av ulike faglige team med andre ressurspersoner, i et inkluderende, aktivt og spennende arbeidsfellesskap. Les mer om oss på våre nettsider, Facebook og Instagram.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for ansettelse som universitetsbibliotekar kan det bli aktuelt å tilby ansettelse som spesialbibliotekar.

Hovedoppgaver

 • undervisning, veiledning og forskerstøtte, ved SUS-biblioteket ved Stavanger universitetssjukehus og Campus Ullandhaug (for eksempel systematiske litteratursøk, Zotero, EndNote, o.a.
 • konfigurering i Alma biblioteksystemer og Oria søketjeneste (inngå i team)
 • varierte bibliotekoppgaver og publikumsarbeid
 • vedlikehold og utvikling av SUS-biblioteket sine nettsider
 • konfigurering og vedlikehold av tilgang-hjemmefra-løsning for SUS-biblioteket, for tiden OpenAthens
 • delta i utviklingsprosjekter

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning på minimum masternivå innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende, eller innen et annet relevant fagområde for medisin eller helsevitenskap. For ansettelse som spesialbibliotekar kreves høyere utdanning på minimum bachelornivå innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap eller annen relevant utdanning.
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, samt kunne undervise og veilede på norsk og engelsk.
 • god digital kompetanse og interesse for ny teknologi

Videre legges det vekt på at du:

 • har relevant erfaring fra universitets- eller høgskolebibliotek
 • har erfaring fra biblioteksystemet ALMA
 • er god til å bygge nettverk og skape gode relasjoner
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • tar initiativ, kan jobbe selvstendig og er utviklings-/resultatorientert.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon et inspirerende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.520, kode 1199 universitetsbibliotekar, kr 593 000 - 660 000 bto pr år, spesialbibliotekar lønnes etter l.pl. 90.205, kode 1515, kr. 550 000 - 615 000 per år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi anser mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til avdelingen og oppfordrer derfor menn til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder for ressurs og publisering Rune Sørsdal, tlf. 40850328, e- post: rune.sorsdal@uis.no eller til
 • Bibliotekdirektør Gitte Kolstrup, tlf: 51 83 11 90, e-post: gitte.kolstrup@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Salla Andersen, tlf. 51 83 19 76, e-post salla.andersen@uis.no

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS