LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Videoredigerer / illustratør tilknyttet Språkløyper

Søknadsfrist: 15.09.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjentee.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger.

Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum – Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.


Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) består av rundt 60 dyktige og engasjerte medarbeidere. Lesesenteret har oppgaver knyttet til forsking, forskerutdanning, undervisning og veiledning ved fakultetet.

I tillegg har Lesesenteret et nasjonalt ansvar for å bidra til økt kvalitet i leseopplæringen gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen, og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag i skolen. Lesesenteret er landets ledende fagmiljø innen lesing og leseopplæring, og kjennetegnes av et ambisiøst og kreativt arbeidsfellesskap. Vi leder og deltar i en rekke store forsknings- og utviklingsprosjekt - tett koplet til praksisfeltet, og i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Lesesenteret ved UiS søker etter Videoredigerer/illustratør tilknyttet Språkløyper

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig 50 % eksternt finansiert oppdragsstilling som videoredigerer/illustratør tilknyttet Språkløyper, ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, fakultetsadministrasjonen dedikert til Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret).

Lesesenteret har siden 2016 arbeidet med nettstedet Språkløyper.no, som del av nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Den som ansettes vil ha et ansvar i å vedlikeholde, oppdatere og utvikle nettstedet videre i samarbeid med prosjektleder for Språkløyper. Kontorsjef er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.

Stillingen, som er eksternt finansiert med midler til Språkløyper, er ledig fra 01.10.2021.

Hovedoppgaver

 • redigering og produksjon av video til bruk i Språkløyper
 • vedlikeholde og oppdatere nettsider
 • arbeide med visuell kommunikasjon, herunder illustrasjoner og animasjoner
 • videofotografering ute på lokasjon og i Lesesenterets eget videostudio
 • bistå opptak og redigering av lyd
 • koordinere innholdsproduksjon til Språkløypers nettsider i samarbeid med prosjektleder og kommunikasjonsrådgivere ved Lesesenteret

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på bachelornivå
 • erfaring som illustratør/animatør
 • kompetanse innen videoredigering og filmproduksjon
 • erfaring med publiseringsverktøy på nett, eksempelvis Drupal
 • gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig på norsk

Videre legges det vekt på at du:

 • har innsikt i aktuelle standarder og teknologier for videoproduksjon, lyd- og bildebehandling og publisering
 • har erfaring med undervisningsfilm som sjanger
 • har estetisk sans, evne til formidling og selvstendig arbeid med utvikling av bildefortellinger
 • har erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • er løsningsorientert og tar ansvar for gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301., kode 1085, kr 189 100 - 229 450 bto pr år i 50% stilling. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver, tlf: 51833545, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS