LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Vitskapleg assistent - Senter for klima og energiomstilling (CET)

Søknadsfrist: 28.02.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Vitskapleg assistent 100% i to år ved Senter for klima og energiomstilling (CET)

Ved Senter for klima og energiomstilling (CET), Universitet i Bergen, er det ledig ei stilling som vitskapleg assistent i 100% stilling i to år. Stillinga er knytt til forskingsprosjektet «Visionary nature-based actions for health, wellbeing & resilience in cities (VARCITIES)”, som er finansiert av EU Horizon 2020 utlysning: Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

VARCITIES er eit tverrfagleg innovasjonsprosjekt med fokus på samarbeid mellom forsking og praksis. Bergen kommune er ein sentral aktør i prosjektet, gjennom sitt byutviklingsprosjekt ved Store Lungårdsvann. Mer informasjon om prosjektet her. CET ser på kva slags rolle medverking har i byutviklingsprosjekt, og korleis nyskapande medverkingsprosessar kan skape betre byutvikling. Andre forskarar frå UiB, til dømes frå Det juridiske fakultet, er og med i prosjektet.

Den vitskaplege assistenten vil utføre forsking i prosjektet, og arbeide i skjeringspunktet mellom universitetet, kommunen og andre aktørar. Ho eller han vil bli ein del av CET, eit tverrfagleg og dynamisk forskingssenter basert på Det samfunnsvitskapeleg fakultet.

Vitskapleg assistent er ei rekrutteringsstilling der hovudoppgåva er å vere ein støttespelar for den vitskaplege staben i deira undervisnings- or forskingsverksemd. Stillinga skal gi høve til innsikt i vitskapleg arbeid og metode. Samla tilsetjingstid kan ikkje overstige to år.

Arbeidsoppgåver:

 • Kvalitativ datainnsamling
 • Deltaking i formidling av forskingsresultata
 • Administrative oppgåver i prosjektet og støttefunksjon til forskarar
 • Bidra til å rapportere frå prosjektet til oppdragsgjevar (EU)
 • Arrangere og gjennomføre seminar, møter og workshops.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Mastergrad i samfunnsvitskap. Søkjarar som fullfører mastergrad innan utgangen i juni kan søkje.
 • Erfaring med kvalitative metodar er eit krav
 • Erfaring med forsking på klimaomstilling, planlegging, offentleg forvaltning og berekraft er ei føremon
 • Kunnskap, og interesse om klima, medverking, omstilling er ei føremon
 • Særs gode språkkunnskap i engelsk og norsk, munnleg og skriftleg
 • Sosial og fleksibel
 • Arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og resultatorientert

Vi tilbyr:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter lønssteg 51 ved tilsetjing (Lpl.17.515/ 1020). For spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast. (Ved tilsetjing utan mastergrad vil løn vere etter lønssteg 47 (Lpl.17.515/1019)).
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivverksemd (IA-verksemd)
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sin motivasjon for å søkje stillinga
 • CV
 • Vitnemål og attestar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Senterleder, professor Håvard Haarstad, e-post: [email protected] , 55 58 45 81 (kontor) og 93 44 77 27 (mobil)

Praktiske spørsmål kring søknadsprosessen kan rettes til rådgivar Bodil Hægland, e-post: [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS