LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seminarkoordinator (vitenskapelig assistent) - Institutt for økonomi

Søknadsfrist: 21.05.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Vitenskapeleg assistent

Ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, er det ledig ei stilling som seminarkoordinator/vitskapleg assistent i 20% stilling for ein periode på inntil 2 år. Oppstart er ca. 01.08.2021.

Vitskapleg assistent er ei rekrutteringsstilling der hovudoppgåva er å vere ein støttespelar for den vitskaplege staben i deira undervisnings- og forskingsverksemd. Stillinga skal gi høve til innsikt i vitskapleg arbeid og metode. Samla tilsetjingstid kan ikkje overstige to år.

Arbeidsoppgåver:

Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere å assistere faglærarane på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi med koordinering av gruppeundervisninga, ta del i arbeidet med rekruttering og oppfølging av seminarleiarane og mentorane, informasjonsverksemd overfor studentane ved bruk av Studentportalen/MittUiB samt deltaking i evalueringsarbeid

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Bachelorgrad i samfunnsøkonomi
 • God språkkunnskap i engelsk og norsk, munnleg og skriftleg
 • God administrativ IT – kompetanse
 • Tilknyting og kjennskap til instituttet vert vektlagt
 • Evne til å arbeide systematisk og resultatorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • Løn som vitenskapeleg assistent (Lpl. 17.515/kode 1019) etter lønssteg 35 - 42 i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr 364 400 - 398 800.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

Søknad med CV, vitnemål og attestar skal leggjast inn elektronisk i JobbNorge via en link på denne sida «søk på jobben».

Søknadsfrist: 21.5.2021

Søknaden skal merkast 21/5564

Det vil vere aktuelt med intervju før tilsetjing.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Professor og undervisningsleder Arild Aakvik, tlf. 55 58 92 39, e-post [email protected], eller
 • Administrasjonssjef Marianne Bø Larsen, tlf. 55 58 62 06, e-post: [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS