Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Rådgiver - Økonomiavdelingen

Søknadsfrist: 05.06.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om økonomiavdelinga her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Rådgiver ved Serviceteam fravær og foreldrepermisjoner – Økonomiavdeling

Ønsker du å bidra til videreutvikling av sentralt serviceteam for oppfølging av fravær og foreldrepermisjoner?

Økonomiavdelingen, Seksjon for Lønn har etablert et sentralt serviceteam for Universitetet i Bergen (UiB). Teamet har spesialistkunnskap innen retningslinjer og regelverk for sykefravær, foreldrepermisjon, sykepenge- og foreldrepengerefusjoner fra Nav, i tillegg til øvrige tilskudd fra Nav.

Teamet utvides nå og i den forbindelse er det ledig en fast stilling.

Arbeidsoppgåver:

Primæroppgaver i refusjonsteamet:

 • Saksbehandling knyttet til sykefravær og annet refusjonsberettiget fravær (omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger)
 • Saksbehandling knyttet til foreldrepenger
 • Saksbehandling knyttet til andre tilskudd og mentorordning
 • Mottak, kontroll og innkreving av refusjoner fra Nav
 • Stillingen kan tillegges andre arbeidsoppgaver på sikt

Serviceteam skal ha en aktiv rolle internt ved UiB. Dette innbefatter kursing, veiledning og lederstøtte. Stillingen gir mulighet for å delta i utvikling av nye rutiner og prosesser ved UiB. Teamet har møte med alle som skal ut i foreldrepermisjon, og veileder på å sette opp plan for foreldrepermisjon og informerer om regelverk. Møtene foregår også på engelsk. Serviceteamet skal være med på innføring av nytt lønnssystem i 2021.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • God kunnskap om og erfaring med relevant lov- og regelverk og samhandling med Nav
 • Høyere utdanning på fortrinnsvis Bachelor- eller masternivå, med økonomi, jus eller forvaltning generelt. Lang, relevant praksis kombiner med relevant etter- og videreutdanning kan i særlige tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Det er ønskelig med HR-kompetanse fra offentlig virksomhet
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og effektivt
 • Er strukturert, kan prioritere oppgaver og vil være leveransedyktig
 • Det vil legges vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og en utpreget serviceinnstilling

Vi kan tilby:

 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø med faglig tyngde
 • Gode vilkår for faglig og personlig utvikling
 • Inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i SPK
 • Lønn etter lønnstrinn 60 - 65 (kr. 532 300 – 583 900 pr år) som rådgiver (kode 1434) avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan en vurdere høyere lønn
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen