LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Feltarkeologer og feltledere - Universitetsmuseet

Søknadsfrist: 02.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. Universitetsmuseet er forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner som er dispensert fra Lov om kulturminner. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

Vi har behov for arkeologer på veiprosjektet «Arkeologi langs Hålogalandsvegen» sesongen 2021 (mai-september). Dette er tidenes største arkeologiske prosjekt i Nord-Norge, og feltsesongen 2021 vil være den andre av i alt tre sesonger med utgravninger. Lokalitetene som skal graves kommende feltsesong ligger i Tjeldsundet og i Gullesfjorden, langs strekningen mellom Harstad og Vesterålen, og omfatter steinalderboplasser og ulike typer samiske kulturminner.

Første ansettelsesrunde vil skje i medio februar. Søkerlista kan også benyttes dersom det kommer andre prosjekter ved Universitetsmuseet.

Arbeidsoppgaver

 • Utgravning og dokumentasjon i felt
 • Håndtering av funn, prøver og data
 • Digital innmåling og databehandling i Intrasis

Andre oppgaver, for eksempel formidling, kan tillegges noen av stillingene.Feltlederne vil være tillagt ansvar for arkeologisk feltarbeid, og i noen grad oppgaver tilknyttet etterarbeid.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Prosjektleder Inga Malene Bruun:

eller Assisterende prosjektleder Janne Oppvang:

For å se litt hva prosjektet har jobbet med det siste året, viser vi til vår facebookside «Arkeologi langs Hålogalandsvegen».

Kvalifikasjoner

For tilsetting som feltleder stilles krav om mastergrad i arkeologi, erfaring med utgravning innen Norden, førstehjelpskurs gjennomført i løpet av de siste 3 år, og førerkort klasse B. For feltleder GIS vil det legges vekt på erfaring med digital innmåling, fotogrammetri og GIS.

For tilsetting som feltarkeolog stilles krav om minimum bestått feltkurs, og fortrinnsvis BA i arkeologi. Det vil legges vekt på erfaring med utgravning.

Vi ønsker oss søkere

 • som liker å jobbe i team og trives i sosiale fellesskap
 • som er fleksible og løsningsorienterte
 • som har interesse for faglig egenutvikling
 • som er studenter som ønsker å skrive oppgaver på materiale frembrakt av prosjektet

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

I søknaden må du opplyse om

 • Ønsket stilling (feltleder og/eller feltarkeolog)
 • Eventuelle særlige faglige interesser (perioder/materiale/metoder)
 • Tidsrommet du er tilgjengelig for arbeid
 • Hvorvidt du er aktuell for tilsetting på andre utgravninger i Universitetsmuseets regi feltsesongen 2021
 • Antall ukesverk med arkeologisk erfaring. Spesifiser andel erfaring som feltleder/feltassistent, og andel erfaring med registreringsarbeid/utgravningsarbeid.
 • I forbindelse med tildelingen vil det bli foretatt en lønnsplassering. Legg derfor ved dokumentasjon av utdanning og relevant arkeologisk tjenesteansiennitet.
 • Søkere som får tilbud om engasjement vil bli kontaktet.

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS