LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i karriereveiledning

Søknadsfrist: 11.01.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i karriereveiledning

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra 1.8.2021 ledig stilling som stipendiat innenfor karriereveiledning.

Stillingen er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Drammen.

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved høgskolens doktorgradsstudium i pedagogiske tekster og ressurser (PEDRES) innen tre måneder fra tiltredelse.

Om doktorgradsprosjektet

Tema for stipendiatprosjektet er karriereveiledning for nyankomne flyktninger og innvandrere i Norge.

Prosjektet skal innrettes mot å utvikle og undersøke karriereveiledningspraksis som støtter integrering. Stipendiaten skal benytte praksisbasert forskning med deltakerorienterte tilnærminger, og etablere samarbeid og et deltakende forskningsrammeverk som invol­verer karriereveiledere og veisøkere med innvandrer- eller flyktningbakgrunn

Stipendiatstillingen vil være knyttet til et bredere postdoc-prosjekt innen forskergruppen i karriere­veiledning. Dette prosjektet forankres i kritiske og sosiologiske teorier, og vil ha fokus på opplevelser i karriere, arbeid, læring og karriereveiledning av nyankomne flyktninger og innvandrere.

Søkere skal skrive en prosjektskisse som tar hensyn til ovenstående beskrivelse av prosjektets innretning. Det forventes at prosjektskissen inneholder bl.a. forskningsspørsmål, diskusjon av relevant teori og metode, samt fremdriftsplan for stipendiatet (fremdriftsplanen kan komme som vedlegg til prosjektskissen).

Siden prosjektet er satt i en norsk kontekst, og skal gjennomføres med deltakere fra praksisfeltet, er det et krav for tilsetting at kandidaten forstår norsk muntlig og skriftlig på et avansert nivå, og selv kan benytte norsk, svensk eller dansk som arbeidsspråk.

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt ved instituttets karriereveiledningsstudier.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) eller tilsvarende høyere utdanning innen karriereveiledning, eller skrevet masteroppgave/hovedfagsoppgave innrettet mot karriereveiledning innenfor andre relevante fagområder. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.

Stillingen blir tillagt undervisningsplikt ved instituttets mastergrad og instituttets oppdragsstudier i karriereveiledning, og den som ansettes må derfor ha faglig bakgrunn og erfaring som muliggjør dette.

Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved universitetetes doktorgradsstudium i pedagogiske tekster og ressurser (PEDRES). For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Krav for tilsetting at kandidaten forstår norsk muntlig og skriftlig på et avansert nivå, og selv kan benytte norsk, svensk eller dansk som arbeidsspråk.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 482 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønns­sammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
  • hovedfags-/masteroppgaven
  • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS