Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i utdanningsvitenskap og lærerutdanning

Søknadsfrist: 15.07.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i utdanningsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.11.2020 ledig stilling som stipendiat innenfor utdanningsvitenskap og lærerutdanning.

Stillingen er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted etter avtale.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning (120 stp.) innen et relevant fagområde for lærerutdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Pedagogiske ressurser og læreprosesser (PEDRES) innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Søkeren må kunne arbeide tverrfaglig og interdisiplinært. Det er nødvendig med god metodekompetanse, gjerne med kjennskap til bruk av mixed-methods design. Søkeren må kunne kommunisere muntlig og skriftlig på norsk, svensk eller dansk på et avansert nivå. Det er også nødvendig at søkeren behersker engelsk.

Om stillingen

Stillingen inngår i prosjektet BRIDGES - Bridging the gaps between needs in teacher education and schools through interdisciplinary work som er finansiert av Norges forskningsråds FINNUT-program. Stipendiaten inngår i et større forskerteam på tvers av tre lærerutdanningsinstitusjoner og i samarbeid med internasjonale partnere. Prosjektet skal undersøke ulike former for tverrfaglig samarbeid i lærerutdanning og mellom lærerutdanning og skoler gjennom de tre tverrfaglige temaene i ny læreplan L20 Fagfornyelsen: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling. Stipendiaten får en sentral rolle i prosjektet og må gjennomføre den datainnsamlingen og de analyser det er behov for i prosjektet. Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse for stipendiatens prosjekt. Stipendiatstilling knyttes til USNs forskergruppe i samfunnsfagdidaktikk (SAMD).

Ansettelse skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen.

For utfyllende opplysninger om stillingen kan professor Heidi Biseth (tlf. 31008772 / 95995313 ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag kontaktes.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
  • hovedfags-/masteroppgaven
  • a) et motivasjonsbrev, b) et utdypet mulig teoretisk rammeverk for prosjektet, og c) en faglig begrunnelse for fordeler og ulemper med den kvasi-eksperimentelle komponenten av prosjektet
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen