LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i Digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi

Søknadsfrist: 23.06.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig midlertidig stilling som Stipendiat i Digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 02.09.24 ledig 100 % stilling som stipendiat innenfor Digital hjemmeoppfølging (DHO) og velferdsteknologi. 

Stillingen er knyttet til Senter for helse og teknologi ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Hovedarbeidssted er fleksibelt etter stipendiatens behov, enten campus Drammen, Vestfold eller Porsgrunn. Nærmeste overordnede er instituttnestleder på hovedarbeidssted. 

Ansettelsen skjer for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Om doktorgradsprosjektet

Stillingen er knyttet til «CoTecH – Samskapt helseteknologi», som er et seksårig kapasitetsløftsprosjekt (2022-2028) finansiert av NFR, USN og 30 regionale partnere. CoTecH prosjektet bygger kapasitet for utvikling og skalering av digital helse og teknologi med tanke på nye teknologiske løsninger, systemer, tjenester og kunnskap. Vi vektlegger samskapende prosesser som involverer berørte aktører fra leverandørsiden, tjenesteytere, tjenestemottakere og deres pårørende, samt forskere. CoTecH partnerskapet har prioritert følgende tematiske satsinger: Digital helsekompetanse, Digital hjemmeoppfølging, Smittevern, Oppgaveglidning, Helselogistikk, Digital sikkerhet, Etikk, og Hjemmemarkedsutvikling (næringsutvikling). Dette er den fjerde stipendiatstillingen i CoTecH, som også har tre postdoktorstillinger og et større team av forskere fra alle fire fakultet ved USN. Den som tilsettes vil inngå i og få veiledning fra CoTecH teamet.

Stipendiatstillingen som nå lyses ut retter søkelys på implementering og skalering av DHO og andre helse og velferdsteknologier i helse- og omsorgstjenestene i opptaksområdet til Vestre Viken, samt Vestfold og Telemark. Forskningen knyttes til regionale implementeringsprosjekter og etablerte tjenester i regi av CoTecHs partnere og samarbeidspartnere. Nasjonalt rettes det stor forventning til at DHO og velferdsteknologi skal avhjelpe belastningen på helse- og omsorgstjenestene i årene fremover ved å gi den enkelte innbygger god helse og økt mestring uavhengig av hvor man bor og sosial bakgrunn. Samtidig innebærer DHO og velferdsteknologi stor kompleksitet, som blant annet utfordrer oppgave- og ansvarsfordeling mellom alle involverte aktører og teknologiske løsninger. Videre utfordres informasjonsflyt (datadeling), helhetlige pasientforløp, tjenestetildeling, pasientsikkerhet, brukermedvirkning, ledelse, kompetanse og forholdet mellom gevinster, kostnader og omkostninger. Dette gjør det utfordrende å implementere og skalere DHO og velferdsteknologi.

CoTecH prosjektet vektlegger samskaping mellom involverte partnere, så også i utformingen av doktorgradsprosjektet. Stipendiatens bakgrunn og interesse er en viktig premiss. Vi ber søkere utdype dette og foreslå et forskningsdesign i en prosjektskisse, se krav til søknaden.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) eller tilsvarende høyere utdanning innen helse- og sosialfag eller annen relevant faglig bakgrunn som digitalisering, innovasjonsledelse, teknologiledelse, informasjonssystemer, samfunnsvitenskap eller liknende. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. 

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Person, helse og samfunn innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Søkeren må behersker norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt, tverrvitenskapelig forskerteam i tett samarbeid med regionale partnere etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. 

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

 • Hovedveileder, førsteamanuensis, Vivi Lycke Christensen, vivi.l.christensen@usn.no, tlf 98 84 20 24 
 • Prosjektleder i CoTecH, førsteamanuensis, Janne Dugstad, janne.dugstad@usn.no, tlf 90 99 36 46 

For spørsmål om søknadsprosessen: Rådgiver Ruth Helen Haugerud, ruth.haugerud@usn.no, tlf 35 95 26 17

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.). Søkere med høyere utdanning tatt utenfor EU må legge ved godkjenning av høyere utdanning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • Masteroppgave eller tilsvarende
 • Prosjektbeskrivelse (cirka [sett inn] sider)
 • Motivasjonsbrev (èn side)
 • [For søkere utenfor EU som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må språkkompetansen (norsk, dansk eller svensk) dokumenteres og tilsvare minimum B2-nivå i det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR)]
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS