LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Stipendiat i kunstnarleg utviklingsarbeid innan fagområdet komposisjon

Søknadsfrist: 15.10.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Fakultet for kunst, musikk og design består av tre institutt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat

Ved Griegakademiet – Institutt for musikk er det ledig stilling som stipendiat (100 %) innan fagområdet komposisjon. Stillinga er for ein åremålsperiode på fire år.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Ph.d.-utdanninga skal kvalifisere for kunstnarleg utviklingsarbeid av internasjonal standard, og for anna arbeid i samfunnet der det stilles store krav til kunstnarleg innsikt og kompetanse, i samsvar med god akademisk skikk og etiske standardar. Prosjektet må høyre inn under fagområdet komposisjon, men kan gå på tvers av estetiske orienteringar og retningar (samtidsmusikk, jazz, elektroakustiske musikk, osv.) og utforske spelerommet mellom utøvande, analytiske og skapande praksisar.

Komposisjonsfaget på Griegakademiet kombinerer kunnskap om ulike musikktradisjonar med innovativ kompositorisk praksis. Våre studietilbod innan komposisjon er organisert inn under eit breitt fagområde i utøvande og skapande musikk, med studietilbod på BA- og MA-nivå innan komposisjon og sjangrane klassisk, jazz, og tradisjonsmusikk. Komposisjonsfaget på Griegakademiet kombinerer kunnskap om ulike musikktradisjonar med innovativ kompositorisk praksis.

For den strategiske utviklinga på instituttet er vi særleg interessert i prosjekt som kan bidra til å utvikle innovative og ulikarta metodar for kunstnarleg refleksjon, og som kan vere med å styrke og utvide undervisningsformer innan fagområdet komposisjon, musikkanalyse, musikkteknologi og skapande musikk.

Søknader vil verte vurdert i lys av kriteria i programbeskrivinga ved ph.d. programmet, samt kunstnarleg verksemd og forskingskompetansen ved instituttet. Søkjarane blir bedne om å orientere seg om profilen i kunstnarleg utviklingsarbeid ved institutta og fakultetet i utforminga av prosjektet, sjå her.

Prosjektskildringa:

Prosjektskildringa skal plassere prosjektet i eit fag/forskingsfelt, og framstille tema, problemstillingar, kontekst, metode, og val av arbeids- og presentasjonsformer. Prosjektskildringa skal godtgjere prosjektet si plassering i og relevans for fagmiljøet ved institusjonen, og gjere greie for særlege behov for faglege og materielle ressursar, samt eventuelle rettslege og etiske problemstillingar. Du må opplyse om potensielle samarbeidsinstitusjonar og -partnarar. Vi ber òg om ein separat framdriftsplan for ulike delar av arbeidet. Vi oppmodar søkjarar å ta kontakt med ein aktuell rettleiar i fagmiljøet for å avklare relevans for forskingsmiljø og moglegheit for rettleiing. 

 Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha mastergrad i komposisjon eller tilsvarande (mastergrad som inkluderer skapande musikkpraksis). Graden må vere fullført innan søknadsfrist. 
 • Søkjarar må ha erfaring med kunstnarleg praksis og produksjon på høgt nivå. 
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner 
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar 
 • Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane. 

For stillinga gjeldt følgande:

Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden. 

Om forskarutdanninga:

 Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- programmet i kunstnarleg utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen. 

Ved Griegakademiet - Institutt for musikk vil kandidaten og få tilbod om å bli knytt til forskarskolen Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies, som samlar kandidatar frå eit breitt fleirfagleg musikkfelt. 

Pliktarbeidet utgjer 25 % av stillinga, og kan strukturerast som ein integrert del av den samla tilsetjingsperioden på 4 år. 

Fakultetet vil normalt stille krav om residensplikt. 

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø. 
 • Løn i samsvar med lønssteg 54 (kode 1017) i det statlege lønnsregulativet. Dette utgjer for tida ei årsløn på kr 532 200 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. 
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse . 
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Prosjektskildring på maksimalt 3000 ord.
 • Dokumentasjon av relevant kunstnarisk verksemd i form av lyd- og/eller videoopptak.
 •  Dokumentasjon av formell fagleg kompetanse. Dette inkluderer dokumentasjon på fullført BA OG MA med vitnemål, karakterutskrift. For utdanning i utlandet også Diploma Supplement (der det finns) samt autorisert oversetting dersom språket er eit anna enn nordisk/engelsk og Diploma Supplement manglar. 
 • Tidsplan.
 • Budsjett (sjå vår nettside).
 • Forslag til rettleiar. 

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk, må ein laste opp i JobbNorge. Det vert ikkje sendt ut skriftleg vurdering av søknadar. 

Dokumentasjon som ikkje er lasta opp ved søknadsfrist vert ikkje vurdert.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: 

 • Instituttleiar ved Griegakademiet, Randi Rolvsjord, e-post: randi.rolvsjord@uib.no, tlf. +47 97514878 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS