LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiatstillinger innen ernæring i tidlig liv og stress i tidlig liv

Søknadsfrist: 14.02.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig to stillinger som stipendiat innen områdene Ernæring i tidlig liv – effekter på senere produksjonsegenskaper og Stress i tidlig liv – langtidseffekter på «robusthet» og velferd. Stillingene er plassert i forskningsgruppen Havbruk- og miljø ved Norges fiskerihøgskole.Norges fiskerihøgskole (NFH) er en flerfaglig enhet for marin forskning og utdanning og har forskningsmiljøer blant annet innen ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvaret for 3 studieprogrammer med bachelor og masternivå; Fiskeri- og havbruksvitenskap, Akvamedisin og Bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management). Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet hos studiesøkere og de siste årene har vært betydelig flere kvalifiserte søkere enn studieplasser.

Arbeidssted vil være Tromsø.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: PhD - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Om prosjektet

Stipendiatstillingene vil være tilknyttet forskningsgruppe Havbruk og Miljø og arbeidet vil fokusere på hvordan ulike miljøforhold i tidlige livsstadier kan påvirke fiskens produksjonsegenskaper senere i livet. Stipendiatene vil samarbeide tett underveis med en faglig forankring i forskningsgruppen, men ha ulikt fokus, og vil kunne gjennomføre felles eksperimentelle oppsett og bruk av forsøksmateriale.

Stipendiatstillingene

Stilling 1 – Ernæring i tidlig liv – effekter på senere produksjonsegenskaper

Kandidaten skal undersøke hvordan ernæringsmessige faktorer; tilstedeværelse, ulike konsentrasjoner eller fravær, gjennom tidligere livsstadier kan påvirke utvikling og prestasjoner hos fisken senere i livet. Eksempler på slike faktorer kan være vegetabilsk eller marin opprinnelse på fettsyrer eller tilstedeværelse/konsentrasjon av vitaminer sentrale for tidlig utvikling. Det vil være aktuelt å studere mulige effekter på fordøyelsessystemets utvikling og/eller funksjon, samt mulig betydning for fiskens «robusthet». Det skal benyttes Atlantisk laks (Salmo salar L.) som modelldyr. Prosjektet vil frembringe kunnskap som vil bidra til optimalisering av produksjon og bedret velferd hos laks i akvakultur.

Stilling 2 – Stress i tidlig liv – langtidseffekter på «robusthet» og velferd

Kandidaten skal undersøke hvordan ulike miljøforhold som lys, temperatur, endokrine- og/eller ernæringsmessige faktorer gjennom tidlige livsstadier påvirker senere regulering av fysiologiske prosesser som er viktig for organismens «robusthet». Det skal benyttes atlantisk laks (Salmo salar L.) som modelldyr. Prosjektet vil frembringe kunnskap som vil bidra til optimalisert produksjon og bedret velferd hos laks i akvakultur.«Robusthet» innbefatter her evnen til vekst, osmoregulatoriske kapasitet (smoltifisering), stresstoleranse, immunkompetanse og overlevelse under sub-optimale forhold.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

  • Stor grad av frihet i arbeidet
  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Til stillingene kreves avlagt mastergrad i biologi rettet mot oppdrett av fisk, med spesialisering innen fiskefysiologi. Det er ønskelig at søker har erfaring i bruk av biokjemiske og/eller molekylærbiolgiske arbeidsmetoder. Kandidater som kan vise til god kjennskap til norsk lakseoppdrettsnæring vil bli foretrukket.Motivasjon, personlig egnethet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt. Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: Opptak PhD BFE-fakultetet

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også fordelaktig.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

  • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
  • CV
  • Vitnemål og karakterutskrifter, evt. også diploma supplement
  • Dokumentasjon av engelskkunnskaper (og eventuelt norsk). Se her for hvordan dette må dokumenteres.
  • Attester og referanser
  • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader som er sendt elektronisk via www.jobbnorge.no.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS