LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiatstilling knyttet til prosjektet Sannhet og forsoning i de nordiske landene

Søknadsfrist: 15.09.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Senter for samiske studier (SESAM), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som doktorgradsstipendiat. Stillingen er tilknyttet forskernettverkene IP-GRID og Skuvllas. Det daglige arbeidsstedet vil være ved SESAM, campus Tromsø. SESAM jobber med å styrke samisk og urfolksrelatert forskning og formidling, samt tilby og styrke studier som omhandler samisk språk, samfunn og kultur og urfolks situasjoner og rettigheter. Senterets aktiviteter skal bidra til å styrke samiske språk i akademiske sammenhenger, samt utvikle samarbeidet med samiske utdannings- og forskningsinstitusjoner. SESAM skal videre bistå ledelsen ved universitetet og fakultetet når det gjelder samiske og urfolksrelaterte spørsmål.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å oppnå kunnskap om i hvilken grad likheter og forskjeller mellom de nordiske sannhets- og forsoningskommisjonene spiller inn når det gjelder muligheten for og betydningen av forsoning. Kandidaten skal gjøre et empirisk prosjekt med søkelys på kommisjonenes forståelser av forsoning, prosess, herunder arbeidsmetoder, kommisjonenes forslag, samt reaksjoner på disse, oppfølging og implementering. Arbeidet kan basere seg på ulike forsoningsteoretiske perspektiver, og kandidaten kan avgrense studiet til ett eller flere av de ovennevnte forholdene. Det kan settes søkelys på ett eller flere sentrale tematiske områder i sammenligningen av forsoningsprosesser i Norden, utdanningsfeltets rolle og respons på disse prosessene og/eller iverksettingen og oppfølgingen i de respektive land. 

Stipendiatens arbeid bør forene empiriske undersøkelser og teoretisk/metodologisk refleksjon. Kandidaten kan likevel faglig velge å betone det ene sterkere. De metodologiske refleksjonene, samt et dekoloniserende rammeverk, ligger til grunn for kandidatens praktiske metodevalg. 

Prosjektet åpner for flere metodiske innfallsvinkler, avhengig av kandidatens kompetanse og interessefelt. Slik vil den empiriske basisen for prosjektet kunne bli til gjennom tekststudier, ulike former for feltarbeid, arkivsøk, mediestudier, nettsider og/eller sosiale medier og/eller narrative tilnærminger av ulik art. 

Søkerne må levere en prosjektbeskrivelse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen må være på 3-5 sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektskissen må utvikles i samarbeid mellom hen og fagmiljøet, basert på erfaring, kompetanse, interesse og relevans. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet. Mal for prosjektskisse finnes her (bokmål)/her (nynorsk).

Mulige temaområder, som er førende, men ikke avgjørende: 

 • Sannhet og forsoning i en nordisk sammenheng – likheter og forskjeller i mandat, prosess og resultat, blant annet undersøke sammenhengen mellom mandat og prosess og foreslåtte tiltak. 
 • Utdanning som forsoning, herunder hvordan utdanningsfeltet følger opp de pågående prosessene som fagfelt, politikkområder og praksisfelt. 
 • Høringene og iverksettingene, herunder hva som kjennetegner den politiske oppfølgingen av rapportene.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det kreves at søkerne har minst 5 årig høyere utdanning med toårig master og (samlet) karakter B eller bedre, samt karakteren B eller bedre på masteroppgave med minimum 30 studiepoeng. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjon som angir når graden vil være oppnådd. Du må dokumentere fullført mastergrad før du kan begynne i stillingen. 

Hvis søker har utenlandsk utdanning vil det bli vurdert om utdanningsbakgrunnen tilsvarer norsk høyere utdanning, ifølge nasjonale retningslinjer. Søkere fra noen land må dokumentere tilleggsutdanning for å oppfylle opptakskrav til ph.d.-programmet.

Søkeren må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk. Det er ønskelig med kompetanse i et av desamiske språkene. Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. 

Søkerne må levere en prosjektbeskrivelse på 3-5 sider med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen må inneholde en beskrivelse av temaet, problemstillinger og metodevalg, og som drøfter prosjektet ut fra relevant teoretisk, metodologisk og forskningsetisk refleksjon. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader, evt. også diploma supplement
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper (og eventuelt norsk/skandinavisk språk)
 • Kontaktinformasjon til referanser
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven. Du må legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at oppgaven er ferdig. Du må levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS