Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat tilknyttet prosjektet "Fysioterapi i partnerskapsorientert rehabiliteringsteam"

Søknadsfrist: 23.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for helse- og omsorgsfag

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for Helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Senter for omsorgsforskning, nord.Arbeidssted er campus Tromsø.Stillingen gjelder for en periode på fire år og er ledig for tiltredelse fra 01.01.2021. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd

Om prosjektet

Prosjektet «Fysioterapi i partnerskapsbasert rehabiliteringsteam» er en delstudie i «RehabLos» som skal utvikle en tverrfaglig, sektorovergripende og digitalstøttet rehabiliteringsmodell for å styrke egenmobilisering og arbeids- og samfunnsinkludering for voksne med ervervet hjerneskade. Denne delstudien skal særlig bidra til å utvikle innovative samhandlingspraksiser for å øke fysioterapeuters samarbeid med aktuelle partnere på tvers av tjenester og tjenestenivå. Hensikten er å legge til rette for kompetansehevende praksiser i kommunal rehabilitering og som fremmer helhetlig fokus på funksjon, mestring og deltakelse. Prosjektet vektlegger brukermedvirkning og metoden som benyttes involverer aktiv deltakelse av både brukere, utøvere i helsetjenestene og andre relevante aktører. I dette innovative følgeforskningsprosjektet vil stipendiaten som ansettes inngå i et tett og gjensidig forpliktende forskningssamarbeid med andre stipendiater, seniorforskere og praksisfelt. Forskningsarbeidet vil være knyttet til Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord. Mer informasjon om forskningsgruppen finners her.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil, i samarbeid med sine veiledere og andre samarbeidspartnere, gjennomføre det planlagte prosjektet «Fysioterapi i partnerskapsorientert rehabiliteringsteam», som skal generere tre vitenskapelige artikler, samt en doktorgradsavhandling. Deltakelse i doktorgradskurs og konferanser er en del av arbeidsoppgavene.

25% av stillingen vil bli tillagt undervisning ved masterprogrammene i helsefag ved IHO, fortrinnsvis master i fysioterapi, studieretning nevrologisk fysioterapi, master i helsefaglig utviklingsarbeid og master i aldring og geriatrisk helsearbeid.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves norsk autorisasjon som fysioterapeut eller tilsvarende og oppnådd relevant mastergrad innen f. eks. helsefag, fysioterapi, eller rehabilitering. Søker må ha oppnådd gjennomsnittskarakter C eller bedre, samt karakteren C eller bedre på masteroppgaven.

Fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven.

Det stilles krav om god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk. Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse. For dokumentering av engelskkunnskaper se denne siden.

Ytterligere kvalifikasjoner som vektlegges:

 • Erfaring fra rehabilitering
 • Interesse for forskning, utvikling- og prosjektarbeid
 • Erfaring med tverrfaglig samhandling

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges. Den rette kandidaten er ansvarsbevisst og kan arbeide strukturert og målrettet, både alene og sammen med andre. Videre ser vi etter en kandidat som har gode kommunikasjonsferdigheter og som engasjerer seg og bidrar i miljøet den blir en del av.

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes her. Mer om kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram finnes her: https://uit.no/phd

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • Dokumentasjon på autorisasjon som fysioterapeut
 • Vitnemål og relevante attester
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller tilsvarende (originalspråk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (originalspråk og oversatt)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres
 • Navn og kontaktinformasjon på inntil tre referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

Pedagogiske kvalifikasjoner kommenteres i søknaden.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen. All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Edvard Kristiansen

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS