LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat tilknyttet prosjektet «Bærekraftig klinisk odontologisk praksis»

Søknadsfrist: 29.05.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk odontologi,Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen Klinisk og eksperimentell odontologi.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Undervisning og andre oppgaver for instituttet utgjør 25% av stillingen. Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i den prekliniske og kliniske utdanningen innen periodontologi til tannlegestudenter og tannpleierstudenter, men andre undervisningsoppgaver, for eksempel veiledning i emner, kan også være aktuelle etter avtale med instituttlederStillingen er i hovedsak 100%, men det åpnes for muligheten for å ha mindre enn 100% stipendiatstilling for kandidater som ønsker å opprettholde kliniske ferdigheter i privat eller offentlig tannhelsetjeneste.

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingens forskningsområde - Bærekraftig klinisk odontologisk praksis

Prosjektet tar sikte på å kartlegge utfordringer innen klinisk odontologisk praksis og utvikle forslag til løsninger som kan bidra til å nå internasjonale klimamål og bærekraftsmål som FN har definert, og som Norge og UiT Norge arktiske universitet har forpliktet seg til å arbeide med. En rekke praksiser har allerede blitt identifiserte som bekymringsfulle, men uten at det er utviklet løsninger. Eksempler er høyt forbruk av engangsutstyr og kontaminert avfallshåndtering, utslipp av lystgass i atmosfæren etter bruk, og aerosolgenererende prosedyrer (AGP) i tannklinikker. Prosjektet vil utvikles og gjennomføres i partnerskap med et konsortium av ledende europeiske forskningsmiljøer som arbeider med denne problemstillingen, og i samarbeid med medlemmer i FDI-Verdens tannlegeforening «Sustainability in Dentistry»-prosjekt. Det tas også sikte på å søke om ekstern finansiering til prosjektet, eventuelt i partnerskap med SMB (Småbedrifter) og i konsultasjon med Innovasjon Norge.

Det er utarbeidet en detaljert prosjektbeskrivelse, og prosjektet er godkjent av UiT Norges arktiske universitet. Kandidaten vil kunne bli pålagt arbeidsoppgaver som inngår i planlegging og gjennomføring av nødvendig datainnsamling og eventuelle laboratorieanalyser, samt andre analyser.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad eller tilsvarende i odontologi eller tilsvarende.
 • Norsk autorisasjon som tannlege.
 • Minimum 2 års klinisk praksis som tannlege fra tannklinikk i Norge.
 • Kunnskaper i engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) som tilfredstiller kravet i norsk generell studiekompetanse

Søkere må kunne dokumentere gode kunnskaper i engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk). Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne å arbeide selvstendig.
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter.
 • Motivasjon for forskningsprosjektets tema.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen.

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt.
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger .
 • Gode velferdsordninger .
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • CV
 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for stillingen
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse. For mer informasjon om pensjonsordningen i staten se: spk.no.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS