LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat tilknyttet master i sykepleie

Søknadsfrist: 10.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for helse- og omsorgsfag

Om stillingen

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO), Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet master i sykepleie, studieretningene anestesi-, barn-, intensiv, kreft- og operasjon.Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen seks måneder etter å ha mottatt tilbud.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Alle ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet har plikt til å delta i undervisning av studenter ved alle fakultetets enheter ved behov. Den utlyste stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning på studieprogrammet master i sykepleie innenfor studieretningene anestesi-, barn-, intensiv, kreft-, og operasjon. Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis ved campus i Tromsø.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd

Stillingens forskningsområde

Stipendiaten skal være tilknyttet studieprogrammet master i sykepleie og en av studieretningene anestesi-, barn-, intensiv, kreft-, eller operasjonssykepleie ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). Vi ønsker søknader med planlagte prosjekter rettet mot pasient-, pårørende- eller spesialsykepleiers perspektiv innenfor disse spesialfeltene og søkeren skal utvikle prosjektet sammen med eksisterende forskningsmiljø ved IHO.

Ansatte ved studieprogrammet med førstestillingskompetanse vil være behjelpelig med utvikling av prosjektet og bistå med å finne veiledere. Forskningsarbeidet skal forankres i instituttets forskningsstrategi og anbefales gjennomført i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Institutt for helse- og omsorgsfag

IHO er ett av 10 institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet. Stillingen vil knyttes til en av forskningsgruppene ved IHO og faglig tilknytning til studieprogrammet master i sykepleie studieretningene anestesi-, barn-, intensiv, kreft-, eller operasjonssykepleie.

IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for å fremme livskvaliteten i den nordnorske befolkningen.Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, paramedisinere og sykepleiere og har i alt 11 studieprogrammer knyttet til grunn, videre- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i seks forskningsgrupper. Instituttet har rundt 190 ansatte i hel- og delstillinger og er lokalisert på campus Tromsø, campus Hammerfest, Campus Harstad og campus Narvik.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • Bachelorgrad i sykepleie
 • Relevant videreutdanning innen anestesi-, barn-, intensiv, kreft-, operasjonssykepleie eller tilsvarende kliniske sykepleiefag
 • Fullført relevant mastergrad med gjennomsnittskarakter C eller bedre og karakteren C eller bedre på masteroppgaven (tilsvarende 120 studiepoeng). Søkere som oppnår relevant mastergrad i løpet av høsten 2020 kan søke og legge ved et utkast av masteroppgaven. Du må kunne ettersende dokumentasjon på at karakterkravet er innfridd før tiltredelse i stillingen
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Se her for beskrivelse på hvordan dokumentere engelskkunnskaper
 • Grunnleggende kunnskaper i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder

Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: https://uit.no/phd

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på prosjektets relevans, gjennomførbarhet og kvalitet for de nevnte kliniske forskningsområdene, søkerens faglige og personlige forutsetninger samt motivasjon og interesse for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningesoppgavene tillagt stillingen.

Det er en fordel å ha veilednings- og undervisningserfaring samt interesse for å utvikle ferdigheter i forskning, eventuelt med henblikk på videre akademisk kvalifisering og karriereløp. Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet og evne til både å arbeide selvstendig og i team.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • Prosjektskisse eller forskningsplan (3-5 sider)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på inntil tre referanser (navn, din relasjon til vedkommende, e-postadresse og telefonnummer)
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vurderer søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner basert på innleverte arbeider og prosjektskisse. I tillegg vurderes utdanning, yrkespraksis, pedagogiske kvalifikasjoner, undervisningserfaring samt eventuell erfaring med faglig formidling/popularisering i lys av relevans for stillingen og forskningsprosjektet stipendiaten skal arbeide med. Søkere som vurderes å være kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet vil fokusere på motivasjon og personlig egnethet.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV-en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS