LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat innen samfunnsøkonomi

Søknadsfrist: 31.07.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet.

Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT.

Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden. Les mer om UiTs strategi mot 2030


UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. Handelshøgskolen er en del av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE).

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved HandelshøgskolenFakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er det en ledig stilling som stipendiat innen samfunnsøkonomi, for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d).

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Handelshøgskolen driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet med nordområdene som basis. Utdanning og forskning blir integrert for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Den faglige virksomheten er fordelt på fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Totalt har Handelshøgskolen om lag 3000 studenter og 150 ansatte.

Arbeidsted er UiT i Tromsø, men du vil også samarbeide tett med fagpersoner ved øvrige campuser. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. Du blir en del av et godt og inkluderende fagmiljø. Handelshøgskolen har gode og solide samarbeidspartnere i arbeids- og næringslivet med gode relasjoner til klynger og nettverk.

Tromsø er en by i vekst og stadig endring, med et variert og nyskapende næringsliv, mangfoldig kulturliv samt vill og vakker natur som nærmeste nabo. Her finnes noe for enhver, enten du foretrekker å gå eller sykle til jobb gjennom Tromsømarka, ønsker å nyte naturen eller foretrekker topptur.

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Stillingens fagområde vil være i samfunnsøkonomi. Forskningsområdet vil være naturlig språkprosessering ved bruk av norske språkmodeller, og bruk av disse opp mot samfunnsøkonomiske data. Naturlig språkprosessering er en maskinlæringsmetode som i økende grad blir brukt i økonomisk forskning. Arbeidsoppgaver vil være gjennomføring av nødvendige kurs for å oppnå graden PhD, forskning og egen undervisning innenfor samfunnsøkonomi. Det vil til en viss grad være opp til studenten og studentens forskningsinteresse å finne frem til interessante forskningstemaer innenfor den overordnede rammen.

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige to sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektskissen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Mikko Moilanen:

eller instituttleder MetteTalseth Solnørdal:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad i samfunnsøkonomi (economics). Søkeren må legge frem et motivasjonsbrev som redegjør for motivasjonen for å søke stipendiatstillingen.

Søkeren må kunne flytende norsk eller annet skandinavisk språk både skriftlig og muntlig. Kjennskap til norske/nordiske samfunnsforhold vil være en fordel. Søkere skal også ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til motivasjonsbrevet. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i mastergraden, eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram. En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Motivasjonsbrev (1-3 sider)
 • Prosjektskisse (to sider, inkludert litteraturreferanser)
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Liste over vitenskapelige arbeider

Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger: forfatter(e), arbeidets tittel for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall for publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS