LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat innen regnskap og revisjon

Søknadsfrist: 13.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det en ledig stilling som stipendiat innen regnskap og revisjon. Stillingen er lagt til Handelshøgskolen og er tilknyttet studiet Master i Regnskap og Revisjon på Campus Harstad, og arbeidssted vil derfor bli Campus Harstad. Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Stipendiat er en utdanningsstilling, hvor målet er at forskerutdanningen (lenke) skal føre fram til doktorgrad. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til PhD programmet, søknadsskjema og PhD forskrift finner du her. Du kan lese mer om forskerutdanning ved BFE-fakultetet her.

Stillingens forskningsområde

En forenklet definisjon av revisjon er å skape tillit til avgitt informasjon. Revisorbransjen er tildelt en viktig oppgave i å kontrollere at den informasjon som næringslivet gir fra seg er korrekt og til å stole på. Revisors rolle er å være en objektiv og kompetent part for kvalitetssikring av informasjon. På den måte bidrar revisorer og revisjonsbransjen til at man får et sundt næringsliv. Fagområdet til den utlyste stillingen er regnskap og revisjon.

Handelshøgskolen ved UiT er spesielt opptatt av at søker er interessert i å forske på emner innenfor finansregnskap, som regnskapsteori og markedsbasert regnskapsforskning.Andre relaterte forskningsområder vil også være av interesse.

Kontakt

Kontaktpersoner for spørsmål om stillingen:

Professor Elsa Solstad:

eller assisterende instituttleder Trond Bottolfsen:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Et sterkt og inspirerende fagmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves norsk mastergrad i regnskap og revisjon. Relevant arbeidserfaring innen regnskap og revisjon og/eller undervisningserfaring fra Universitets- og høgskolesektoren tillegges vekt.

Søknaden skal inneholde en faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet på maksimum 3000 ord, der også søkers motivasjon for prosjektet fremkommer. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde innramming av tema, forlag til problemstilling samt tanker om teoretisk grunnlag, empirisk nedslagsfelt og metode. Beskrivelsen vil være en del av bedømmelsesgrunnlaget.

Til stillingen innebærer også undervisning på norsk språk, og det kreves derfor at søker behersker norsk flytende skriftlig og muntlig. Søkere som behersker et annet skandinavisk språk, kan også være aktuelle. Slik dokumenterer du språkkravet.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse som stipendiat i forskrift for graden philosophiae doctor(ph.d) ved UiT Norges arktiske universitet. Mer informasjon om opptakskrav finner du her.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS