Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i psykologi tilknyttet prosjektet dobbelkompetanse

Søknadsfrist: 22.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Insititutt for psykologi

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for psykologi (IPS) er det to ledige stillinger som stipendiat tilknyttet prosjektet dobbelkompentanse.Stipendiatene skal i løpet av stipendperioden i samarbeid med veiledere og forskningsgruppe gjennomføre et forskningsprosjekt som fører frem til en fullført avhandling for doktorgraden. Dette innebærer, i samarbeid med veiledere, utarbeidelse av protokoll, datainnsamling, ferdigstilling og analyse av resultater og skriving av vitenskapelige artikler som sammenstilles til en avhandling som kan forsvares for doktorgraden. Stillingene gjelder for en periode på tre år, eventuelt fordelt over flere år i ulike stillingsandeler.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om stillingen som dobbelkompetansestipendiat

Med dobbelkompetanse menes dokumentert forskningskompetanse (avlagt doktorgrad) og spesialistkompetanse (godkjent spesialist i psykologi, Norsk Psykologforening, NPF). Dobbelkompetanseløpet består av to deler: en stipendiatperiode på 3 år og en spesialistkandidatperiode på inntil 4 år. Tilsetting i stipendiatstillingene skjer med IPS som arbeidsgiver.

Vi søker etter psykologer som er tilsatt og har avtale med sin arbeidsgiver om spesialistløp, eller allerede har oppnådd spesialistkompetanse, i kommune og/eller i spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge.

Kandidaten skal i samarbeid med veileder ved IPS og sin arbeidsgiver, kommune eller helseforetak, sette opp en plan for sammenhengende perioder ved henholdsvis universitet, kommune, helseforetak, eller eventuell annen praksisinstitusjon. Tiden kan fordeles etter hva som er tjenlig for prosjektet og den kliniske driften ved praksisinstitusjonen. Praksisperiodene bør ikke ha en varighet på mindre enn 12 måneder og to år sammenhengende praksis innen fordypningsområdet til klinisk spesialitet i kommune, helseforetak, eller annen institusjon som oppfyller kravene i spesialistreglementet (NPF).

Samlet stipendperiode er tre år i et godkjent utdanningsprogram for ph.d.- grad. Søkeren må selv kontakte aktuelle forskningsgrupper ved IPS og utarbeide en prosjektskisse i samarbeid med en veileder ved IPS. Prosjektet skal forankres både ved IPS og i kommunen eller helseforetaket, og ha en klar relevans for klinisk psykologisk arbeid, relevante problemstillinger fra aktuelle fagmiljø, og være knyttet til et forskningsmiljø ved IPS.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Professor Catharaine E. A. Wang. Kan kontaktes for faglige spørsmål

- Telefon: 97 43 42 60 - E-post: [email protected]

 • Kontorsjef Trine Krane. Kan kontaktes for administrative eller praktiske spørsmål:

- Telefon: 77 64 59 49 - E-post: [email protected]

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

 • For å bli ansatt som stipendiat, må kandidaten oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: klikk her for mer informasjon.
 • Søkeren må normalt ha bestått profesjonsstudiet med svært godt resultat eller kunne dokumentere tilsvarende nivå gjennom senere forskningsarbeid og i prosjektskissen.
 • For stillingen kreves oppnådd cand. psychol. eller tilsvarende, og norsk autorisasjon som psykolog.
 • Søker må beherske norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig.
 • Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.
 • Søker må kunne arbeide selvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • Prosjektbeskrivelse som er utarbeidet av søkeren i samarbeid med potensiell veileder ved IPS
 • CV med fullstenid oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser, vitnemål og attester
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven/hovedoppgaven
 • En tidsplan for gjennomføring av spesialutdanning (hvis det ikke allerede foreligger oppnådd spesialistkompetanse) og stipendiatperioden med oppnådd dobbeltkompetanse som mål
 • En erklæring fra arbeidsgiver i kommune/helseforetak som bevitner at søkeren har avtale om spesialistutdanning i pyskologi, eller fast stilling som psykologispesialist og at arbeidsgiver vil tilrettelegge for premisjon uten lønn i de perioder søkeren vil arbeide som stipendiat.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider, og prosjektskissen vedlagt søknaden.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS