Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i kardiovaskulær medisinsk fysiologi

Søknadsfrist: 25.05.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Institutt for medisinsk biologi (IMB)
har over 130 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens. Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, bachelorprogram i bioingeniørfag, samt bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie. Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (TUPP).

Om stillingen

Kardiovaskulær forskningsgruppe ved Fakultet for helsevitenskap har en ledig stilling som stipendiat for en kandidat som ønsker å ta en Philosophiae Doctor (PhD) grad. Stillingen er tilknyttet store-dyr laboratoriet for translasjonsmedisin i samarbeid med PET senteret UNN.Stillingen er for en periode på fire år. Ph.D.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Arbeidsoppgavene vil bli tildelt basert på søkerens kvalifikasjoner og instituttets behov, og kan omfatte eksamensarbeid, undervisning, ledende seminarer og ledelse eller assistanse på labkurs.

Arbeidssted er campus Tromsø.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: PhD – Det helsevitenskapelige fakultet.

Om prosjektet

Dette er et felles prosjekt mellom kardiovaskulær forskningsgruppe ved UiT, avdeling for hjerte-, lunge-, kar-kirurgi og PET-senteret ved Universitetssykehuset Nord Norge. Prosjektet tar for seg nye behandlingsstrategier og avansert avbildning av hjertesvikt. Bakgrunn og motivasjon til kandidaten vil avgjøre tema for doktorgradsprosjektet. Enten vil det fokusere på molekylær avbildning av arteriosklerose ved bruk av positron emisjon tomografi, eller kirurgiske protokoller med store dyr inkludert bruk av mekaniske hjertepumper. Det vil også være mulig for kandidaten og delta på begge prosjekt. En interesse for PET-teknologi, organfysiologi, anestesiologi eller kirurgi anses som en fordel.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Professor Ole-Jakob How (Hovedveileder PhD), Telefon: (+47) 98821821 - E-post: [email protected]
 • Professor og hjertekirurg Truls Myrmel (Biveileder, MD, PhD), Telefon: (+47) 91699167 - E-post: [email protected] eller
 • Førsteamanuensis og leder PET-senter Rune Sundset (biveileder, MD, PhD), Telefon: (+47) 97141456, E-post: [email protected]

Vi kan tilby

 • Mulighet for å tilegne seg avansert kunnskap innen integrert fysiologi og kirurgiske ferdigheter
 • Et klinisk relevant forskningsprosjekt for fagene nukleærmedisin, anestesiologi, intensivmedisin og kirurgi
 • Et stimulerende flerfaglig miljø som inkluderer både basalforskere/biologer og leger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Norsk medisinsk embetseksamen eller tilsvarende. Alternativt mastergrad (Msc) i biologi med betydelig kunnskap innen fysiologi og/eller PET teknologi. Kandidater som er nær fullført mastergrad kan også søke og legge ved et utkast av masteroppgaven.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også en fordel.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Stipendiat er en utdanningsstilling, og som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert ph.d.-studium. Ansettelse forutsetter at du er kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet. Opptak til ph.d. forutsetter 5-årig høyere utdanning med et samlet omfang på tilsvarende 300 studiepoeng. Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Masteroppgaven må være på tilsvarende 30 studiepoeng, eller 20 studiepoeng ved integrert master. Mer informasjon om opptak til ph.d.-studiet finner du her: https://uit.no/phd.

For søkere med utenlandsk utdanning vil det bli vurdert om utdanningsbakgrunnen tilsvarer norsk høyere utdanning. Vi bruker nasjonale retningslinjer i henhold til NOKUTs landsdatabase. Søkere fra noen land må dokumentere tilleggsutdanning for å kunne oppfylle opptakskravene.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle avlagte grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensiale for forskning slik dette framgår av søknaden og innsendt dokumentasjon.

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Dette inkluderer pedagogiske kvalifikasjoner, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for denne stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen