LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i helsefag

Søknadsfrist: 14.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for helse- og omsorgsfag

Om stillingen

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO), Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet "Optimizing Public health nursing services to promote well-being for siblings in families who have children with complex care needs".

Stipendiaten vil bli en del av forskningsgruppen Liv og livsmot. Et sentralt tema for forskningsgruppen er menneskelig sårbarhet ved helse og sykdom. Hovedmål for gruppen er å stimulere til forskning og utvikling innenfor hverdagslivets betydning for livsmot.

Arbeidssted er UiT i Harstad.

Stillingen er ledig for tiltredelse snarest, og må kunne starte i stillingen innen seks måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Institutt for helse- og omsorgsfag

IHO er ett av 10 institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet og skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for å fremme livskvaliteten i den nordnorske befolkningen.

Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, paramedisinere og sykepleiere og har i alt 11 studieprogrammer knyttet til grunn, videre- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i seks forskningsgrupper. Instituttet har rundt 190 ansatte i hel- og delstillinger og er lokalisert på campus Tromsø, campus Hammerfest, Campus Harstad og campus Narvik.

Stillingens forskningsområde

Stillingens arbeidsoppgaver omfatter forskning (75 %), inklusive ph.d.-kurs tilsvarende 30 studiepoeng og pliktarbeid i form av undervisning og/eller annet ansvar (25 %) knyttet til bachelorprogrammet i sykepleie, campus Harstad.

Forskningsdelen består av gjennomføring av doktorgradprosjektet «Optimizing public health nursing services to promote well-being for siblings in families who have children with complex care needs». Omsorgen for barn med komplekse omsorgsbehov foregår ofte i hjemmet og den involverer hele familien. Søsken i disse familier kan ha behov for støtte og hjelp. Formålet med forskningsprosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan helsesykepleiere kan fremme helse til søsken som lever med en søster eller bror som har komplekse helsebehov. Arbeidsoppgaver vil være tilknyttet gjennomføring av prosjektets tre delstudier. Det gis ikke tillatelser til å skrive avhandlingen som monografi, og engelsk anbefales som hovedmål.

Prosjektbeskrivelse er utarbeidet for stillingen. Arbeidsoppgaver vil være gjennomføring av følgende studier:

1. En systematisk litteraturstudie av helsefremmende intervensjoner for søsken i familier som har barn med komplekse helsebehov

2. Utvikling og implementering av en helsefremmende samtale-intervensjon for søsken i skolealder

3. Etiske aspekter av implementering en intervensjon vil studeres

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et støttende forskningsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Stillingen krever:

 • Bachelor i sykepleie (inkl. autorisasjon som sykepleier)
 • Utdanning som helsesykepleier, eller annen relevant videreutdanning
 • Mastergrad i sykepleie med relevant fokus. Oppnådd karakter for mastergradsavhandlingen skal være C eller bedre
 • Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse
 • I tillegg til gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper, må søker beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig, siden prosjektet innebærer samtaler med norske skolebarn

Fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, kan du fortsatt søke og legge ved et utkast av oppgaven.

Det er en fordel med arbeidserfaring fra skolehelsetjenesten. Relevant praksis vektlegges. Det regnes som en fordel om du har kunnskaper innenfor forskningsprosjektets fagområde samt grunnleggende kunnskaper i kvalitative metoder. Pedagogisk kompetanse og/eller undervisningserfaring er ønskelig.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Vi forventer at du er ansvarsbevisst og kan arbeide strukturert og målrettet både alene og sammen med andre. Gode kommunikasjonsferdigheter vektlegges. Det forventes at du engasjerer deg og bidrar i fagmiljøet og i forskningsgruppen Liv og livsmot, samt er bidragsyter for universitetet som helhet.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og pedagogisk kompetanse
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole

Dersom du ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:

 • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren "bestått" (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.Søknader som sendes på andre måter enn via Jobbnorge vil ikke behandles / bedømmes.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS