Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i feministisk filosofi / politisk filosofi

Søknadsfrist: 30.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er det en ledig stilling som stipendiat i feministisk filosofi/politisk filosofi. Stipendiaten vil bli tilknyttet forskningsgruppen i Feministisk Filosofi (FEMPHIL) og i Pluralism, Democracy and Justice (PDJ), forskningsgruppen i politisk filosofi. De sentrale forskningsområdene for FEMPHIL er forutsetninger for kjønnsrettferdighet, likestilling og mangfold, samt kritiske studier av filosofisk teori og begrepsutvikling. Forskningsgruppen PDJ fokuserer på samtidig politisk filosofi, med særlig fokus på spørsmål knyttet til pluralisme, demokratiteori, global rettferdighet, og migrasjon og integrasjon. PDJ er en godt etablert forskningsgruppe med god publiseringsrate og et solid internasjonalt nettverk som en stipendiat kan dra nytte av i forbindelse med sitt eget arbeid, og eventuelle forskningsopphold. Forskningsgruppen FEMPHIL er en relativt ny forskningsgruppe, og er opprettet for å styrke filosofisk forskning på kjønn og seksualitet. Den som ansettes forventes å delta i begge forskningsgruppene. Arbeidsspråket for FEMPHIL og PDJ er hovedsakelig engelsk.

Den som ansettes vil ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Tromsø. Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendiatperioden.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. En ph.d. stilling er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Stillingens forskningsområde

Søkere til stillingen må legge ved en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider ved søknaden.

Doktorgradsprosjektet er innenfor fagområdene feministisk filosofi og politisk filosofi og bør befinne seg i skjæringspunktet mellom disse to feltene. Prosjektet skal være relevant for en eller flere forskningsområder av FEMPHIL og PDJ: demokrati teori, migrasjon og integrasjon, og strukturell urettferdighet. Relevante forskningstemaer kan være:

- Normative filosofiske analyser av hvordan epistemisk urettferdighet er relatert til demokratiteori og/ eller prinsippet om like muligheter. Relevante forskningsspørsmål innenfor dette området kan være kjønnede dimensjoner i definisjoner av «rimelighet» og «offentlig bruk av fornuften», hvordan skillet mellom offentlig og privat påvirker muligheten for å effektivt delta i demokratisk deliberasjon og beslutningsprosesser eller hvordan strukturell urettferdighet (innebygd i epistemisk og sosial praksis) påvirker kvinners og/eller seksuelle minoriteters mulighet for samfunnsdeltakelse.

- Normative filosofiske analyser av kjønn relatert til migrasjon og integrasjon, herunder spørsmål om sosialt samhold (social cohesion) og mål og verdier som skal sikre vellykket integrasjon. Relevante forskningsspørsmål kan være hvordan kjønn blir en sårbar faktor i for eksempel flyktningleirer, menneskehandel og spesielt sårbare seksuelle minoriteter (for eksempel LGBTQ flykninger) eller hvordan sosiale konstruksjoner av kjønn seksualitet kommer til uttrykk i immigrasjon og integrasjonspolitikk.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Det kreves mastergrad i filosofi eller tilsvarende. Kandidaten må demonstrere kunnskap i feministisk filosofi/teori og politisk filosofi/teori.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram, se her ("Fakultet for humaniora -> Ph.d. ved HSL -> Utfyllende regler").

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

  • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
  • CV
  • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
  • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
  • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
  • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
  • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Mal for prosjektbeskrivelse finnes her ("Fakultet for humaniora" -> "Opptak" -> "Krav til opptakssøknaden" -> "Mal for prosjektbeskrivelse").

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen