LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i ernæringsepidemiologi

Søknadsfrist: 01.06.2021

UiT Noregs arktiske universitet

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidrar til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytta den sentrale plasseringa vår i nordområda, vår faglege breidde og kvalitet og våre tverrfaglege fortrinn til å møta utfordringane i framtida. Truverd, akademisk fridom, nærleik, kreativitet og engasjement skal prega forholdet mellom tilsette, mellom tilsette og studentar og mellom UiT og samarbeidspartnarar.

Fakultet for helsevitenskap / Institutt for samfunnsmedisin

Om stillinga

Ved Institutt for samfunnsmedisin, Fakultet for helsevitenskap er det ei ledig stilling som stipendiat innan ernæringsepidemiologi, knytt til forskingsgruppa Systemepidemiologi.Arbeidsstad er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillinga gjeld for ein periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukast til undervisning eller andre arbeidsoppgåver ved fakultetet. Stillinga vil bli tillagt undervisning bl.a. på bachelor og masterprogrammet i ernæring.

Stipendiatet er ei utdanningsstilling med fullført forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er ein føresetnad for tilsetjing, og studieperioden startar når kandidaten byrjar i stillinga. Stipendiaten deltar i forskarutdanninga til fakultetet, og doktorgradsprosjektet blir gjennomført i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finst her.

Om prosjektet forskingsområdet til stillinga

Godt kosthald er ein viktig faktor for å unngå sjukdom og for tidleg død. Sukkersøta drikkar (brus og saft) er døme på matvarer som bidreg med sukker, men lite av næringsstoff elles. Sukkerfrie/reduserte drikkar er eit meir energifattig alternativ, men kan venna folk på søtsmaken. Ein del litteratur tyder på at inntak av sukkersøta drikkar aukar risikoen for død, men assosiasjonen er meir uklar for tarmkreft og vektendring. Det er gjort mindre forsking på sukkerfrie alternativ, men nokre studiar viser at dei også er assosierte med auka risiko for død, det er lite evidens for ein assosiasjon med kolorektal-kreft, og det er blanda funn med omsyn på vektendring.

Norske kvinner har vore på verdstoppen i brusinntak, men vi har ikkje studert effektane av brusinntaket i Kvinner og kreft-kohorten, ein nasjonal representativ kohort med kosthaldsinformasjon frå 100 000 kvinner, og repeterte opplysningar frå mange av dei. I dette prosjektet vil vi studera assosiasjonar mellom inntaket av sukkersøta og sukkerfrie drikkar og a) total og årsaksspesifikk dødelegheit, b) førekomst av kreft i tjukktarm og endetarm og c) vektendring. Effektane av inntaket av ei matvara er ikkje berre avhengig av matvaren i seg sjølv, men også kva den blir erstatta med. Vi vil difor modellera effektar av å bytta ut brus/saft (med og utan sukker) med andre drikkevarer.

Kontakt

Fleire opplysningar om stillinga kan du få hos:

Vi kan tilby

 • Eit godt arbeidsmiljø med dedikerte kollaeger
 • Høve til å vera med på eit spennende prosjekt
 • Gode velferdsordningar
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningr i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjonar

Fullført mastergrad innan ernæring, folkehelse, medisin eller tilsvarande er ei betingelse for å tiltre i stillinga. Viss du er nær ved å levera eller nyleg har levert masteroppgåva, må du legge ved et utkast av oppgavå. Søkjarane må beherska flytande norsk, både skriftleg og munnleg. Søkjar må også kunna dokumentera engelskkunnskapar som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse. Korleis du dokumenterer dette blir skildra her. Kandidatar med brei bakgrunn i ernæring vil bli føretrekt. Det er ønskeleg med erfaring i statistisk analyse av helsevitskaplege data.

Vi søkjer etter ein person som er:

 • Strukturert
 • Målretta
 • Sjølvstendig
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er glad i undervisning og vil bidra til utviklinga av studieprogramma i ernæring ved UiT

Kandidaten må oppfylla krava til opptak på doktorgradsprogrammet til fakultetet: Ph.d. - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknaden

Søknaden sendas elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innhalde:

 • Søknadsbrev med skildring av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillinga
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle gradar
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper (vis til norsk generell studiekompetanse eller språktest)
 • Attestar
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referansar
 • Masteroppgava, og evt. andre vitenskapelige arbeid

All dokumentasjon som skal vurderast må vera på et skandinavisk språk eller engelsk.

Om oss på Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin har ca. 200 tilsette og er organisert i sju forskingsgrupper, mellom anna to innan epidemiologi. Majoriteten av undervisninga blir gitt i medisinstudiet, bachelor i ernæring, master i klinisk ernæring og på master i folkehelsevitskap. Instituttet leier den nasjonale forskarskolen innan epidemiologiske studiar av miljø, livsvilkår og helse i Nordområdene (EPINOR) og er partnr i den nasjonale allmennmedisinske forskarskolen, som blir leia av Universitetet Oslo.

Kvinner og kreft-studien er ein nasjonal prospektiv studie med over 170 000 deltakarar. For mange av deltakarane har vi repeterte målingar. Vi har eit tverrfagleg miljø med stort internasjonalt samarbeid.

Generell informasjon

Tilsetjinga skjer i samsvar med reglar og vilkår som til kvar tid gjeld for statstilsette, og retningslinjer ved UiT. På nettsidene våre finn du meir informasjon til søkarar på stillingar ved UiT. Flest mogleg bør få høve til å gjennomgå ei forskarutdanning. Om du allereie har oppnådd ein doktorgrad eller har tilsvarande kompetanse, er du ikkje aktuell for tilsetjing i denne stillinga. Kortare tilsetjingsperiode enn fire år kan gjevast dersom stipendiaten alt har gjennomført delar av forskarutdanningsprogrammet sitt, eller når tilsetjinga bygger på tidlegare tilsetjing i utdanningsstilling, slik at total tid til forskarutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat blir lønt etter regulativet til staten kode 1017. Frå lønna blir det trekt 2% innskot til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legg vi vekt på mangfald, og oppmodar derfor kvalifiserte søkarar til å søka utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personar som har stått utanfor arbeid og utdanning i ein lengre periode (hol i CV ein). UiT legg vekt på å legga til rette arbeidsforholda for tilsette med redusert funksjonsevne. Personopplysningar som blir oppgjeve blir handsama i samsvar med lov om behandling av personopplysningar. Søkarar kan be om ikkje å bli oppført på den offentlege søkarlista, men universitetet kan likevel vedta at namnet på søkaren skal offentleggjerast. Søkaren vil da bli varsla i forkant av offentleggjering.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS