LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i epidemiologi (“Obesity: The role of the family history, energy balance and social conditions”)

Søknadsfrist: 24.11.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom
UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Stipendiat i epidemiologi i prosjektet “Obesity: The role of the family history, energy balance and social conditions”

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat innen epidemiologi, knyttet til forskingsgruppa Kroniske sykdommers epidemiologi.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud, senest seks måneder etter å ha mottatt tilbudet.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingens forskningsområde

Fedme er en kompleks og multifaktoriell tilstand med økt risiko for komorbiditet, funksjonsnedsettelse, redusert livskvalitet og tidlig død. Vårt fedmefremkallende samfunn bidrar til økning i fedme, og det er særlig bekymringsfullt med større økning i fedme i yngre fødselskohorter de siste tiårene, samt økende sosioøkonomiske forskjeller i fedme. Målet i dette ph.d. prosjektet er å identifisere nye muligheter for forebygging av fedme ved å studere interaksjonen mellom arvelige, atferdsmessige, miljømessige og sosioøkonomiske faktorer. Prosjektet vil ha et epidemiologisk forskningsdesign og stipendiaten vil ta i bruk både kvalitative og kvalitative metoder (såkalt mixed methods). Eksisterende data fra spørreskjema, biologiske prøver og kliniske undersøkelser fra den befolkningsbaserte Tromsøundersøkelsen vil brukes for å studere den intergenerasjonelle overføringen av fedme og sammenhengen med energibalanse. Videre skal nye data samles inn ved hjelp av kvalitative intervju for å undersøke livserfaringer med fedme i familier.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Fullført mastergrad innen folkehelse, ernæring, medisin, helsefag eller tilsvarende er en forutsetning for å tiltre i stillingen. Hvis du er i ferd med å levere eller nylig har levert masteroppgaven, kan du fortsatt søke. Videre er det krav om å beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig. Søker må også kunne dokumentere engelskkunnskaper i tråd med opptakskravene til ph.d.-programmet. For Nordiske søkere kan dette dokumenteres ved kopi av vitnemål fra videregående skole.

Det er særlig ønskelig med erfaring fra arbeid med kvantitative data med bruk av statistikkprogram, men også kjennskap til kvalitative metoder. Kandidater med erfaring fra forskningsprosjekter innen epidemiologi vil bli prioritert. Kjennskap til befolkningsundersøkelser som Tromsøundersøkelsen vil bli tillagt vekt.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi søker etter en person som er:

 • Strukturert
 • Målrettet
 • Selvstendig
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er glad i undervisning og vil bidra til utvikling av undervisning ved UiT

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse, i tillegg til at vi som arbeidsgiver sparer for deg.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS