LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

2 stipendiater - "Utvikling av samarbeidsmodell for riktig legemiddelbruk i primærhelsetjenesten"

Søknadsfrist: 03.05.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskap fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for farmasi er det to ledige stillinger som stipendiater tilknyttet forskningsgruppen for klinisk farmasi og farmakoepidemiologi , kalt Identification and Prevention of Suboptimal Use of Medications (IPSUM). De to kandidatene vil jobbe tett sammen i prosjektet og med prosjektgruppen, som består både av farmasøyter og leger. Vi ønsker primært en kandidat med farmasøytisk og en med medisinsk bakgrunn.

Den ene stillingen er 3-årig og den andre stillingen er 4-årig. Da begge stillingene har som mål å utvikle bedre samarbeid mellom fastleger og apotekfarmasøyter, er det fordelaktig at de som ansettes har god kjennskap til fastlege- og apotekpraksis. Dermed har stillingene en fleksibilitet ved seg, som gjør at man kan kombinere Ph.d- løpet med fastlegepraksis eller apotekarbeid. Hvis ønskelig kan den 3årige stillingen etter avtale gjennomføres over lengre tid i redusert stillingsprosent, f.eks 6år med 50% stilling

Begge stillingene er utdanningsstillinger og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året for den ene stillingen, fordelt med 25% pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Om prosjektet / Stillingens forskningsområde

Stillingen er tilknyttet prosjektet «Utvikling av en interprofesjonell samarbeidsmodell mellom fastleger og apotekfarmasøyter i Norge for å bedre pasienters legemiddelbruk».

Utredningen fra Helsepersonellkommisjonen (NOU 2023:4 Tid for handling) etterlyser nye arbeidsfordelinger og effektivisering innen helsevesenet for å møte fremtidens behov for helsepersonell og helsetjenester. Dagens situasjon er preget at høyt arbeidspress for fastleger, begrensede kommunikasjonsmetoder omkring legemiddelforskrivning, samt pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene sine eller får utilstrekkelig informasjon om sin legemidldelbehandling. Farmasøyter i apotek møter pasienter regelmessig og minst hver tredje måned for utlevering av legemidler. Dette kan i mange tilfeller være oftere enn pasienten møter sin fastlege. Dette er et gunstig tidspunkt for å monitorere legemiddelbehandling, foreta nødvendige kliniske målinger, samt vurdere hvorvidt pasienten har spesifikke behov knyttet til legemiddelbehandlingen. I andre land som USA og i Storbritannia, er det standard praksis at farmasøyter er involvert i slik oppfølging.

Dette prosjektet har som mål å undersøke hvordan farmasøyter i primærapotek og fastleger kan samarbeide bedre om pasientenes legemiddelbruk. Er det mulig å omfordele oppgaver slik at farmasøyter kan påta seg en større del av oppfølgingen? Hvordan kan dette skje i samarbeid med fastlegen slik at man sikrer riktig behandling og god informasjonsflyt? På hvilken arena kan et slikt samarbeid gjennomføres? Bør hjemmetjenesten involveres når pasienten er mottaker av slike tjenester? Og hva må i så fall til for at dette skal bli en realitet?

Prosjektet har samarbeid med fastleger i to kommuner i nærheten av Tromsø; Senja og Storfjord kommune. Disse fastlegene vil også fungere som biveiledere for doktorgradsstipendiatene.

Prosjektet omfatter bruk av metodikken Design Thinking1. I tillegg til utvikling og testing av nye ideer, innebærer metodikken grunnleggende arbeid ved hjelp av kvalitative metoder. Prosjektet vil innebære opphold ved studiestedene for gjennomføring av datainnsamling, design og testing av potensielle modeller.

Søkere som innkalles til intervju vil få oversendt en preliminær prosjektbeskrivelse, og vil bli bedt om å formulere en tekst og presentere egne tanker om prosjektets overordnede forskningsspørsmål, konkrete problemstillinger, samt metodikk som kan inngå i eget PhD forløp.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Beate H. Garcia og/eller Kjell H. Halvorsen, Telefon: 90 80 23 61 / 907 76 86 88, epost: beate.garcia@uit.no / kjell.h.halvorsen@uit.no

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i farmasi eller medisin. Hvis du snart har fullført din master, kan du også søke. Masteroppgave innen legemiddelbruk, tverrfaglig samarbeid innen helsevesenet eller lignende forskningserfaring utover masteroppgaven er en fordel, men ikke et krav.

Søkere må ha dokumentert gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk.

Søkere skal dokumentere gode kunnskaper i engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven, eventuell annen forskningserfaring. God kjennskap til primærhelsetjenesten, erfaring med gjennomføring av lignende prosjekter, eller har kjennskap til metodikken som skal anvendes, vil vektlegges. Det vil også tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, for eksempel pedagogikk, siden stillingen inkluderer 25% undervisning.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. 

Vi søker en kandidat som blant annet:

 • Er strukturert, nøyaktig og kreativ
 • Arbeider selvstendig
 • Har gode samarbeidsevner
 • Kommuniserer og samhandler godt med kollegaer og studenter
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du er i sluttfasen av mastergraden, men masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen på stillingen. Masteroppgaven og karakterutskrifter fra graden må legges ved søknaden.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS