LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Seniorrådgiver med ansvar for regionalt samarbeid

Søknadsfrist: 12.05.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning.


Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Seksjon for forskning og innovasjon, har hovedansvar for tjenester innen ekstern finansiering, internasjonalt samarbeid, verdiskapning og kommersialisering av forskningsresultater samt forvaltning av forskningsetikk, forskningsdata og personvern og doktorgradsutdanninger.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering er det ledig en stilling som Seniorrådgiver med ansvar for regionalt samarbeid

Om stillingen

Ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering er det i perioden 15.08.2021 til 15.08.2023 ledig midlertidig stilling med mulighet for forlengelse som seniorrådgiver. Tiltredelse kan skje tidligere etter avtale.

Stillingen er knyttet til Seksjon for forskning og innovasjon, og nærmeste overordnede er Ane Marte Rasmussen.

USN søker en dyktig og engasjert medarbeider som vil jobbe proaktivt med regionale aktører for å utløse felles forsknings- og innovasjonsaktiviteter og styrke samarbeid med regional forankring. Du vil gjennom din kompetanse og erfaring få en viktig rolle i USNs arbeid med regional innovasjon og verdiskapning, i tett samarbeid med våre partnere i næringsliv og offentlig sektor.

Som en del av et innovativt faglig forskningsadministrativt miljø vil stillingen bidra til å øke USNs suksess i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer, og du vil ha et særskilt ansvar for å utvikle konkurransedyktige prosjekter i samarbeid med regionale aktører. Du vil også få ansvar for å forvalte ordningen med gaveprofessorater og videreutvikle det strategiske arbeidet med gaveprofessorater og FOUI eksperter ved USN.

Universitet i Sørøst-Norge har campus i mange attraktive byer og tettsteder i våre vertsfylker. Stillingen vil i hovedsak tilknyttes campus Vestfold, campus Porsgrunn eller campus Drammen, men det må påregnes noe reising til andre studiesteder ved USN. Stillingen skal blant annet styrke samarbeidet mellom campus Porsgrunn og Kompetansebyen Grenland gjennom en videreføring av Birkelandsinitiativet.

Arbeidsoppgaver

Stillingen som lyses ut skal støtte forskere og deres regionale samarbeidspartnere med å utvikle konkurransedyktige søknader nasjonalt og internasjonalt. Det innebærer nettverksbygging, mobilisering og kvalitetssikring av søknader til blant annet regionale forskningsfond (RFF), Norges forskningsråd og EU. Stillingen vil ha et særskilt ansvar for å styrke regionalt samarbeid om EU-søknader og utvikle konkurransedyktige prosjekter som styrker regionens innovasjonspotensiale og posisjon nasjonalt og internasjonalt. Stillingen skal også bidra til å styrke det strategiske arbeidet med gaveprofessorater og FOUI eksperter ved USN.

Sentrale oppgaver vil være å;

 • Styrke samarbeidet med regionale aktører gjennom nettverksbygging og videreutvikling av etablerte samhandlingsstrukturer.
 • Styrke kompetansen hos regionale aktører og ved universitetet om mulighetene i EUs program Horizon Europe.
 • Mobilisere regionale aktører og forskere til å utvikle søknader om eksternt finansierte samarbeidsprosjekter for forskning og innovasjon med vekt på EU-prosjekter.
 • Bidra i arbeidet med å bygge internasjonale konsortier og å bistå med innhenting av ekstern kompetanse.
 • Kvalitetssikre søknader om ekstern finansiering og bistå med prosjektetablering og oppfølging av EU-prosjekter.
 • Oppfølging og strategisk videreutvikling av ordningen med gaveprofessorater og FOUI eksperter.
 • Være en brobygger mellom ulike aktører regionalt og bidra til å løfte campusdimensjonen.

Stillingen innebærer også løpende administrative oppgaver og saksbehandling, utredningsoppgaver og det kan bli aktuelt å delta i utviklingsprosjekter ved behov og kapasitet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende.
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Relevant yrkeserfaring og høy kompetanse innen forskningsadministrativt arbeid. Erfaring med regionalt samarbeid og søknadsarbeid er en fordel, herunder EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å bygge nettverk og etablere samarbeid på tvers av fag og sektorer.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som seniorrådgiver lønnes fra kr 555 800 – 768 500 (lønnstrinn 62 – 78). I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

For å tilstrebe god kjønnsbalanse i seksjonen oppfordrer vi menn til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS