LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i kritisk diskurs- og kulturanalyse med fokus på autonome ressursutvinningsteknologier

Søknadsfrist: 15.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur (ISK), Fakultet for Humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning (HSL) ved UiT Norges arktiske universitet er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet FUTURES4Fish.

Stillingen gjelder for en periode på tre år. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Prosjektet

Stillingen er knyttet til prosjektet FUTURES4Fish: Adaptive sosioteknologiske løsninger for norsk fiskeri og havbruk, finansiert av Norges Forskningsråd.

Målene for prosjektet er å (1) kartlegge og analysere overordnede trender og signaler som gir opplysninger om morgendagens norske fiskeri- og havbruksmiljø (F&A); (2) identifisere og sammenligne mulige, sannsynlige, foretrukne og disruptive F&A-scenarier med en 20 års horisont (dvs. 2040); (3) modellere sannsynlige reaksjoner fra enkeltpersoner, lokal- og urfolkssamfunn og miljøet; (4) forstå og kvantifisere virkningene av ulike scenarier og av de sannsynlige reaksjoner på disse; (5) lage effektive løsninger for å oppnå foretrukne scenarier og takle disruptive, gjennom f.eks. nye konseptuelle design av F&A-fartøy, adaptive bottom-up-innovasjonsarenaer, juridiske rammer for bruk av neste generasjons teknologi, retningslinjer for etisk teknologidesign for og styring av autonom naturressursutvinning, metodikk for kunnskapsintegrasjon for Blue Futures.

Det løpende eksemplet med autonome fisketeknologier (AFTs) vil bli brukt gjennom hele prosjektet; se: Vanhée, L., Borit, M., Santos, J., 2020 og Santos, J., Borit, M., Vanhée, L., 2020.

Stillingens forskningsområde

Denne doktorgradsstillingen vil fokusere på å kartlegge mulige framtidsscenarier knyttet til utvikling av autonome naturressursutvinningsteknologier (ved å bruke fiskeri og akvakultur som et gjennomgående eksempel. Empirisk fokus vil være på kulturuttrykk, sosiale forestillingsverdener, så vel som antagelser og holdninger blant lokal- og urbefolkninger, medie- og næringslivsdiskurser eller annet.

Vi ser etter en kreativ kandidat som kan undersøke diskurser om digital endring og disrupsjon i ulike sammenhenger. Målet er å identifisere og kartlegge ideer og forestillinger om mulige fremtider preget av autonome teknologier med fokus på mulige konsekvenser av (havbasert) autonom naturressursutvinning på tvers av ulike sektorer. Kandidaten bør være kjent med tverrfaglige metoder og kunne arbeide med på rekke forskjellige områder som f.eks. lokalsamfunn, nyhetsmedier, beslutningstakere, populærkultur eller annet. Forskjeller langs slike kategorier som klasse, kjønn, alder, etnisitet og mer skal utforskes på en kritisk og reflekterende måte.

Det overordnede formålet med stillingen er å systematisere hvilke fremtider som er sett for seg i ulike deler av samfunnet og hvordan mulige responser konseptualiseres. Dette fremtidsperspektivet vil muliggjøre svar på potensielle trusler a priori - før disse aktualiseres. Målet er å forbedre bærekraften og resiliensen av teknologiutvikling og -implementering på tvers av sektorer.

Anvendbare metoder inkluderer, men er ikke begrenset til, diskursanalyse, feltarbeid, intervjuer, observasjon, nærlesing, kvalitative og kvantitative innholdsanalyser, kulturanalyse eller annet.

Stillingen skal bidra til å utvikle bærekraftige løsninger for å oppnå foretrukne scenarier og muliggjøre en rask og effektiv håndtering av mulige kriser i forbindelse med utviklingen av autonome naturressursutvinningssystemer.

Alle deltakerne i prosjektet vil delta i et introduksjonsprogram om fiskerinæringen med hovedfokus på Norge. Dette programmet vil inkludere besøk på fiskebåt(er) og akvakulturanlegg, besøk i lokalsamfunn og deltakelse i møter med interessegrupper. Alle deltakerne vil også bli inkludert i prosjektaktiviteter knyttet til vitenskapsformidling, undervisning og prosjektledelse.

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige fem sider, ekskludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, metoder, forskningsspørsmål og fremdriftsplan. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

Institutt for språk og kultur

Instituttet har 85 fast ansatte, 12 professor II og rundt 25 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttet har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde.

Vi tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Vi er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering, Multilingual North, Diversity, Education and Revitalisation (MULTINOR).

Vi har forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Voices), Just Literature (JUL) samt LAMCOM – Libraries, archives, and museums in the community.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Holger Pötzsch:

eller førsteamanuensis Melania Borit:

Kvalifikasjoner

Mastergrad i medievitenskap, kulturstudier, litteraturvitenskap, Science and Technology Studies; fremtidsstudier; tverrfaglige samfunnsfag; tverrfaglige humaniora; tverrfaglige tilnærminger til marine eller maritime studier; organisasjonsteori eller lignende.

a. Det vil bli lagt vekt på søkerens potensial for forskning og selvstendig arbeid, som vist av:

1. masteroppgave

2. andre akademiske arbeider

3. prosjektskissen på maks fem sider

b. Kandidaten må ha:

 • kunnskap om samfunnsvitenskapelige og/eller humanistiske forskningsmetoder
 • erfaring med å jobbe med ulike typer kvalitativ eller kvantitativ datainnsamling og analyse
 • dokumentert gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

c. Kandidaten bør ha:

 • kunnskap om kulturelle representasjoner av autonome teknologier i ulike medier og sjangre (f.eks. fiksjonsfilm, romaner, dokumentarer, videospill)
 • kunnskap om etikk i teknologisk utvikling
 • kunnskap om teknologisk konsekvensutredning
 • kunnskap om teknologi- og fremtidsstudier
 • erfaring med tverrfaglig/transdisiplinær forskning
 • erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder og data
 • kunnskap om fiskerisamfunn, drift, forretningsmodeller og/eller markeder innen fiskeri og akvakultur
 • kunnskap om annen naturressursutvinningsindustri
 • kunnskap om modellering, fortrinnsvis agent-based modelling
 • kunnskap om autonome (marine) systemer og/eller lignende teknologier
 • dokumenterte norskkunnskaper (eller annet skandinavisk språk)
 • erfaring med vitenskapskommunikasjon/utdanning eller opplæringsaktiviteter
 • erfaring med kunstneriske og/eller kreative former for formidling/formidling
 • erfaring med å jobbe med interessegrupper eller deltakende forskning (i vid forstand)

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Tre år i 100 % stilling
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev/motivasjonsbrev som forklarer hvorfor du er kvalifisert for stillingen med utgangspunkt i "må"- og "bør"-kravene for stillingen
 • Prosjektskisse (maks fem sider eksl. referanser)
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon / beskrivelse av norskkunnskaper (eller skandinavisk)
 • To skriftlige referanser/anbefalinger med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Liste over vitenskapelige arbeider (hvis du har noen)

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS