LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i Helsekommunikasjon - Fakultet for helsevitenskap

Søknadsfrist: 24.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Institutt for samfunnsmedisin

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsvitenskap, Fakultet for helsevitenskap er det en ledig stilling som stipendiat i prosjektet "Healthy Choices".Ph.d.-stillingen vil være den førsta av sitt slag i Norge og vil innebære nybrottsarbeid, både med tanke på tverrfaglighet og resultater. Du som får stillingen vil jobbe tett sammen med en annen stipendiat i samme prosjekt - se utlysningen her.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: Ph.d. opptak Helsefak.

Sunne valg: Hva påvirker/påvirker ikke folks helse- og livsstilsvalg?

Hverdagen byr på hundrevis av små og store valg som kan ha innvirkning på helsen vår. Valgene blir tatt på varierende grunnlag og ikke alle er basert på kvalitetssikret informasjon. Likevel er det rimelig å anta at pålitelig, offentlig tilgjengelig helseveiledning kan spille en viktig rolle i å styre folks adferd mot en sunnere livsstil på kort og lang sikt.

I moderne nordiske velferdsstater, gir helsemyndighetene rikelig med råd om hva folk kan gjøre for å holde seg friske eller forebygge sykdom. Anbefalingene omfatter gjerne områder som ernæring, fysisk aktivitet og røyking. I hvilken grad lar folk seg påvirke av slike råd? Er de synlige nok, treffer de målgruppene, blir de forstått og får de konsekvenser for folks valg?

Noen vil kanskje ikke få med seg relevant informasjon fordi den formidles i kanaler de ikke bruker, eller fordi budskapet eller formatet ikke appellerer. Det finnes ikke kommunikasjon der «one size fits all».

Om prosjektet

Prosjektet skal identifisere modeller for mediebruk på tvers av ulike sosiale grupper i Norge som kan brukes for å formidle råd om folkehelse.Denne ph.d.-stillingen skal samle data gjennom en systematisk litteraturgjennomgang og semistrukturerte intervjuer, i tillegg til å kartlegge medievaner hos de fire sosiale gruppene. Gruppene som skal studeres, er unge med henholdsvis lav og høy sosial status, og eldre med henholdsvis lav og høy sosial status. Den andre ph.d.-stillingen tilknyttet prosjektet skal studere ulike medieformater i praksis.

Kandidaten skal kartlegge medienes preferanser med hensyn til helsevitenskapelige spørsmål for de fire gruppene. For det første skal det foretas en gjennomgang av eksisterende litteratur. For det andre skal det samles inn data til undersøkelsen gjennom semistrukturerte dybdeintervju med et utvalg representanter fra de fire sosiale gruppene. Dataene fra intervjuene vil bli brukt til å utvikle en omfattende spørreundersøkelse som skal kartlegge gruppenes mediebruk relatert til helsevitenskapelige spørsmål. Undersøkelsen skal inneholde spørsmål relatert til foretrukne medieformat.

Ph.d.-prosjektet skal resultere i minst tre vitenskapelige artikler, som har følgende tema:

 • En gjennomgang av eksisterende litteratur om mediebruk og sunne valg.
 • En presentasjon av resultater fra semistrukturerte intervju om mediebruk relatert til helsevitenskapelige spørsmål i de fire sosiale gruppene.
 • Presentasjon av resultater fra storskalaundersøkelse om mediebruk relatert til helsevitenskapelige spørsmål i de fire sosiale gruppene.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Mulighet til å jobbe med et nytt og spennende forskningsprosjekt
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Stillingen krever en mastergrad innen folkehelse, statsvitenskap, sosiologi eller annen tilsvarende relevant grad som er godkjent av norske myndigheter. Søkeren må ha kjennskap til kvantitativ og kvalitativ metode. Søkeren bør kjenne til dataprogrammer som SPSS SPSS, SAS eller STATA eller NVivo.

Praktisk arbeidserfaring innen media og kommunikasjon, og/eller erfaring relatert til trening, livsstilsveiledning eller lignende, vil bli vektlagt. På grunn av undervisningsplikt må søker beherske norsk flytende, og engelsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig. Søkere som behersker skandinavisk språk kan også være aktuelle. Slik dokumenterer du språkkravet.

Vi legger vekt på søkerens motivasjon og interesse for prosjektet og ber søkeren utdype dette i sin søknad. Personlig egnethet er avgjørende. Vi ser etter en person som er strukturert, målrettet, selvgående, analytisk og kreativ og har utmerkede kommunikative ferdigheter. Det er en fordel om kandidaten kan dokumentere måloppnåelse og kreative evner, og i tillegg har referanser som kan beskrive kandidatens evne til samhandling.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: Ph.d. opptak Helsefak

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS