LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Vitenskapelig assistent innen velferd og økonomi

Søknadsfrist: 14.10.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 170 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to.

Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.


Institutt for sosialfag tilbyr følgende utdanninger: Barnevern – treårig bachelor, Sosialt arbeid (sosionom) - treårig bachelor, Psykologi - treårig bachelor, Sosialfag – toårig master, European Master in Social Work with Families and Children - toårig master, Nordic Master in Social Work and Welfare - toårig master, Juss i barnevernfaglig arbeid - videreutdanning, 30 studiepoeng på masternivå. Instituttet har også Forskerskolen SWEL som er en tverrfaglig forskerskole i sosialt arbeid og velferd som er en del av forskerutdannelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet både innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid, i velferdsforvaltning og i psykologi. Det er i dag om lag 60 ansatte og 890 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig 40% åremålsstilling som vitenskapelig assistent innenfor velferd og økonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag for en periode på to år fra høsten 2021.

Fagområde for stillingen er samfunnsøkonomi, økonomisk historie, velferdsutvikling m.m. Både et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv inngår i fagområdet.

Stillingen som vitenskapelig assistent skal gi mulighet for innsikt i vitenskapelig arbeid og metode. Den som ansettes skal samarbeide med instituttleder om deler av dennes forskning innen velferd og økonomi. Arbeidet vil involvere datainnsamling, analyse og bearbeiding av datamateriale, og samskriving av vitenskapelige publikasjoner. Medforfatterskap vil inngå i arbeidet. Det kan også være aktuelt å presentere resultater fra arbeidet på nasjonale og internasjonale konferanser, samt å bidra med forskningsformidling.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har fullført, eller er i ferd med å fullføre en mastergrad innen samfunnsøkonomi, utviklingsstudier eller lignende.

Videre legges det vekt på at du:

  • er motivert og drives av interesse for forskning innenfor fagområdet
  • har godt kjennskap til kvantitativ metode
  • er strukturert og har kapasitet til å bidra inn i et flerfaglig miljø, faglig som sosialt
  • kan arbeide selvstendig og i flerfaglige team, samt er åpen for nytenking og kreativ problemløsing.
  • har gode ferdigheter i norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk, både skriftlig og muntlig

Du vil ikke kunne tilbys ansettelse i stillingen dersom du tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller oppnådd tilsvarende kompetanse.

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
  • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
  • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1019, kr 163 160 bto pr år i en 40% stilling. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
  • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
  • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Annette Falch Lothe, e-post: [email protected], tlf: 51831361.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS