LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Feltarkeologer 2021

Søknadsfrist: Løpende

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling.


Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.

Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter feltarkeologer til Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern for sesongen 2021, mars-oktober.

De som ansettes skal ivareta arbeid som arkeolog på forvaltningsarkeologiske undersøkelser i Rogaland på ulike prosjekter fra alle perioder (for eksempel boplasser fra steinalder, bosetningsområder bronse- og jernalder samt graver). I deler av perioden kan arbeid også innebære oppgaver knyttet til etterarbeidsfasen. Daglig arbeidssted er feltarbeidsstedet.

Vi streber alltid etter å få til sammenhengende kontrakter. Sesongen 2021 ser ut til å bli omfangsrik og museet vil ha behov for omlag 20 feltarkeologer med ansettelseskontrakt på seks måneder. Ansettelsen kan omfatte flere ulike prosjekter i ulike deler av Rogaland, noe søker må være forberedt på. I 2021 vil en stor del av museets engasjement ligge til veiprosjekter, bl.a ny E39 mellom Kristiansand og Stavanger, hvor det må påregnes å bo utenfor Stavangerregionen. Arbeidsoppgaver tilknyttet E39 prosjektet vil inkludere både utgravning og registrering.

Hovedoppgaver

 • utføre feltarbeid på arkeologiske undersøkelser
 • funnhåndtering og dokumentasjon
 • delta i deler av arbeidet knyttet til etterarbeid
 • digital innmåling og databehandling i Intrasis

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha høyere utdanning i arkeologi med relevans til norsk arkeologi, fortrinnsvis på masternivå. Studenter på arkeologi kan også vurderes som aktuelle kandidater.

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har erfaring fra liknende undersøkelser og fra digital innmåling (GIS og arkeologisk feltdokumentasjonssystem Intrasis)
 • har førerkort klasse B
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Vi tilbyr

 • feltarbeid i prosjekt med gode muligheter for faglig utvikling og merittering
 • godt arbeidsmiljø med mulighet for å jobbe med arkeologisk materiale fra en av Norges arkeologisk rikeste fylker
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1085 avdelingsingeniør, kr 428.000-532.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • betalt til- og hjemreise ved prosjektstart og -slutt ihht museets satser
 • diett- og nattillegg beregnet fra folkeregisteradresse
 • kurs og opplæring etter gjeldende regelverk
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder Krister Scheie Eilertsen, tlf 51830000 / 98826959, epost [email protected], eller til
 • Førsteamanuensis Astrid Johanne Nyland, tlf 51832852 / 48121381, epost [email protected].

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, epost [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet bør du spesifisere din faglige- og metodiske interesse.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søknader blir vurdert forløpende og utlysningen er åpen gjennom hele sesongen 2021. Første vurdering skjer etter 15. februar 2021.

Stillingene er kunngjort både på norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS