LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i samtidsdans med fokus på scenekunst for de aller yngste

Søknadsfrist: 12.08.2024

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerinsk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner.

Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 260 studieplasser og ca. 65 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, dirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultetet er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør i regionen. Fakultetet er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon er en heterogen miks av faggrupper. Avdelingen består av ca. 30 ansatte med høy kompetanse innenfor en spredt fagportefølje, hvor gradsprogrammene, kunstnerisk utviklingsarbeid, doktogradsveiledning og forskning gjenspeiler stor faglig bredde basert på helt særegne disipliner.

Vil du gjennomføre et doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid?

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker en utøvende dansekunstner som ønsker å gjennomføre ph.d-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon. Danseren ansettes i fulltidsstilling som stipendiat for en periode på tre år. Stillingen er ledig for tiltredelse høsten 2024.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid som universitetet har etablert i samarbeid med Universitetet i Agder. 

Kunstnerisk utviklingsarbeid har vært sidestilt med vitenskapelig arbeid ifølge norsk lov siden 1995, og kan gjenfinnes i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets bekrivelser av ferdigheter og kunnskap.

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er kunstfagenes parallell til forskerutdanning, og hvor kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

I samsvar med god akademisk skikk og forskningsetiske standarder skal doktorgradsutdanningen kvalifisere for kunstnerisk utviklingsarbeid av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles høye krav til kunstnerisk innsikt og kompetanse.

Les mer om doktorgradsutdanningen på våre nettsider.

Forskningstema

Vi søker en danser med tydelig utøverperspektiv, som har sin praksis i feltet scenekunst for de aller yngste (Theatre for Early Years), og som jobber med barn i alderen 0 - 5 år. Danseren skal undersøke, utvikle, og reflektere over egen kunstnerisk praksis knyttet til kunstmøter med de aller yngste. Ph.d.-prosjektet skal bestå av kunstneriske prosjekt og resultat, støttet av refleksjonsmateriale.

Danseren vil inngå i et spennende utøvermiljø med stor kompetanse innen fagfeltet. Fakultet for utøvende kunstfag og Institutt for barnehagelærerutdanning samarbeider om en videreutdanning innen samme praksis og kunnskapsfelt og FILIORUM, senter for barnehageforskning, har også et stort fagmiljø som kandidaten kan delta i. UiS samarbeider også med et flerårig kunstnerisk formidlingsprosjekt «100 GLADE dager» (2024 - 2027). Professor Siri Dybwik ved Fakultet for utøvende kunstfag vil være prosjektets hovedveileder.

Danseren skal være i kunnskapsfronten innen sentrale praksiser, retninger og diskusjoner i det kunstneriske fagfeltet. Etter endt utdanning skal vedkommende også kunne utvikle, artikulere og gjennomføre kunstneriske prosjekter med høy kompleksitet og faglig relevans, samt formidle eget arbeid på en måte som evner å skape oppmerksomhet rundt de temaer som er behandlet i arbeidet. Gjennom doktorgradsutdanningen skal danseren være i stand til å identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sitt kunstnerskap med faglig integritet.

Prosjektbeskrivelse

Som søker må du designe en prosjektbeskrivelse som involverer innovative praksiser i feltet scenekunst for de aller yngste. Prosjektbeskrivelsen (se egen mal) må inneholde hovedmål for det kunstneriske arbeidet i tillegg til en plan for hvordan eller hva type aktiviteter og kunstneriske prosjekter som vil være passende for de stipulerte målene.

Prosjektbeskrivelsen vil inngå i kompetansevurderingen. I løpet av de første tre månedene av ansettelsesperioden vil prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne. Mal for prosjektbeskrivelse finner du her.

Kvalifikasjoner

For å kvalifisere til ph.d.-programmet må du normalt ha fullført en mastergrad i et relevant fagfelt ved en norsk eller utenlandsk institusjon, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre forskerutdanning. 

Kunstnerisk realkompetanse og produksjon, kan etter særskilt vurdering, gi grunnlag for opptak på programmet. 

Mastergradens (eller tilsvarende) faglige relevans vil bli vurdert opp mot det foreslåtte prosjektet, og dokumentasjon (tekst, kunstnerisk produksjon etc.) relevant til mastergraden skal derfor legges ved søknaden. 

Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk både muntlig og skriftlig.

Videre legges det vekt på at du:

 • har en omfattende praksis i feltet scenekunst for de aller yngste og utøver dans på et faglig nivå som gjør at du ved fullført treårig ph.d-program i kunstnerisk utviklingsarnbeid vil kunne demonstrere et kunstnerisk utøverskap på høyt internasjonalt nivå
 • har evne og vilje til refleksjon over egen kunstnerisk virksomhet og til å samarbeide i et kunstnerisk og akademisk fagmiljø
 • er motivert, og har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelses- perioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • tilgang til Lifekeys, digital tjeneste for ivaretakelse av egen mental helse og livskvalitet
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 532.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger.

På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser. 

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet. 

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Universitetet vil rekruttere flere menn til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, e-post: helene.e.figved@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektbeskrivelse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, erfaring og kunstnerisk arbeid, med lenke til Dropbox, Souncould, Youtube e.l.
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS