LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i petroleumsteknologi - Institutt for energi og petroleumsteknologi

Søknadsfrist: 11.03.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi og petroleumsteknologi. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Den som ansettes vil være knyttet til forskningsprosjektet «Borevæskeforurensingspåvirkning av bergartsbaserte geopolymerer».

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsrådet og tre operatørselskaper. Prosjektet er organisert som et «Kompetanseprosjekt for næringslivet».

Prosjektbeskrivelse:

Geopolymerer (tilhører en gruppe uorganiske polymerer) er en kategori av sementliknende materialer som kan brukes som alternativ til Portlandsement. Geopolymerer har kjemiske og fysiske egenskaper som gjør at de har et potensiale for et bredt spekter av anvendelser under forutsetning av at man får en bedre forståelse for disse egenskapene. Gjennom et industriprosjekt finansiert av Forskningsrådet og tre operatørselskaper skal vi studere reologiske og mekaniske egenskaper til bergartsbaserte geopolymerer forurenset med oljebaserte og vannbaserte borevæsker eller slam og skillevæsker, ved forhøyet temperatur og forskjellig herdetid opptil ett år.

De samme eksperimentene vil også måtte bli utført på ren API klasse G sement for å kunne sammenligne resultatene. Mikrostruktur og makroanalyse skal gjennomføres for å forstå virkningen av forurensning på prøvene. Det forventes at kandidaten publiserer og presenter artikler i vitenskapelig tidsskrifter og på konferanser som et resultat av dette prosjektet.

Prosjektet er en del av et industriprosjekt kjent som «SafeRock» og doktorgradsarbeidet vil derfor utføres i tett dialog med industripartnerne.

Noen av forskningsspørsmålene

 • Hvordan vil oljebaserte og vannbaserte borevæsker påvirke geoplymerenes egenskaper (f.eks. pumpbarhet, herdetid, styrkeutvikling, fleksibilitet) ved forhøyet temperatur?
 • Hva er det maksimale forurensningsinntaket før geopolymerene mister det meste av egenskapene sammenlignet med ren API klasse G sement?
 • Hvordan vil skillevæsker påvirke egenskapene (f.eks. pumpbarhet, innstillingstid, styrkeutvikling) av de utvalgte bergartbaserte geopolymerene ved forhøyet temperatur?
 • Hva slags mekanismer er involvert når forurensing av vannbasert borevæske, oljebasert borevæske og skillevæske inntrer?
 • Hvilken type mineraler kan dannes på grunn av forurensningene i geopolymer- og sementslurrier?

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor prosjektbeskrivelsen ovenfor der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor innenfor petroleumsteknologi, kjemi, kjemiteknikk, materialvitenskap eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Det anses som en fordel om du har:

 • vært forfatter eller medforfatter av publikasjon(er) i internasjonale konferanser eller tidsskrifter
 • erfaring fra laboratoriearbeid

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2021 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stipendiatstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: +4751831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknad (følgebrev), relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse (ca 1000 ord)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS