Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i nordisk litteraturvitenskap

Søknadsfrist: 04.10.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.


I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap. Stillingen er ledig fra 01.01.2021.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap og humaniora.

Stillingen vil også være knyttet til Horisont 2020-prosjektet EnviroCitizen (envirocitizen.eu) og The Greenhouse, et miljøhumanistisk forskningsområde ved universitetet ledet av professor Dolly Jørgensen og professor Finn Arne Jørgensen.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse (3-5 sider) for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet litteraturvitenskapelig økokritikk med fokus på litterære fremstillinger av relasjonen mellom mennesker og fugler i skjønnlitterære og andre tekster utgitt etter 2000.

Fugler er et velkjent motiv i litteraturen, men har i liten grad blitt studert systematisk av nordiske litteraturvitere. Allerede i mytologien finner man mange fortellinger som skildrer forvandlingen av mennesker eller guder til fugler. I den moderne miljødiskusjonen har fuglene fra begynnelsen av fungert som et symbol for den menneskelige ødeleggelsen av naturen; Tittelen til «miljøbevegelsens bibel», Rachel Carsons bok Silent Spring (1962), sikter til en fremtid uten sangfugler, som et resultat av omfattende pesticidbruk. Også i den nyere skjønnlitterære og/eller essayistiske litteraturen kan det observeres en interesseforskyvning til andre fenomener knyttet til fugler: utrydding av arter, svermintelligens, fugletelling og –observasjon. Vi ønsker kandidater som utforsker slike relasjoner med en klar forankring i forskningsfeltet miljøhumaniora og gjerne med en komparativ tilnærming med utgangspunkt i skandinaviske og andre germanske språk.

Prosjektskissen skal gjøre rede for tematikk, problemstilling og relevans, samt teoretisk og metodisk tilnærming. Vi oppfordrer kandidater til å utforme intellektuelt spennende, nyskapende og gjennomførbare prosjektskisser. Prosjektskissen skal eksplisitt beskrive hvordan prosjektet plasserer seg innenfor litteraturvitenskapelig økokritikk som fagområde.

Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veileder og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for prosjektskisse finner du her. Den foreløpige skissen bør ta utgangspunkt i denne malen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor fagområdet nordisk litteraturvitenskap/allmenn litteraturvitenskap eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er interessert i å jobbe tverrfaglig
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Benedikt Jager, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til:

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • CV med eventuell publikasjonsliste
 • kopi av masteroppgave
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen