LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid: samtidsdans

Søknadsfrist: 04.09.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerinsk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 260 studieplasser og ca. 65 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, dirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultetet er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør i regionen. Fakultetet er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.


Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon er en heterogen miks av faggrupper. Avdelingen består av ca. 30 ansatte med høy kompetanse innenfor en spredt fagportefølje, hvor gradsprogrammene, kunstnerisk utviklingsarbeid, doktorgradsveiledning og forskning gjenspeiler stor faglig bredde basert på helt særegne disipliner.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid, samtidsdans ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon. Stillingen er ledig fra 1. oktober 2022.

Vårt fagmiljø i dans startet sin utøvende danseutdanning i 1998, og består i dag av en mangfoldig utøverkompetanse med et høyt kunstnerisk nivå; inklusiv én professor og tre førsteamanuenser, og hvor samtlige ansatte har kompetanse innenfor både kunstnerisk og akademisk forskning. I tillegg til tilsvarende kollegaer innen jazz og klassisk musikk, samt en kontinuerlig tilstrømning av internasjonale dansekunstnere, representerer fagmiljøet en mangfoldig, inspirerende og stødig veilederkompetanse på ph.d.-nivå.

Vi søker nå en utøvende dansekunstner som ønsker å gjennomføre ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Danseren ansettes i fulltidsstilling som stipendiat for en periode på tre år.

Vi søker en danser med et tydelig utøverperspektiv som ønsker å undersøke, utvikle, og reflektere over egen kunstnerisk praksis. Ph.d.-prosjektet skal bestå av kunstneriske prosjekt og resultat, støttet av refleksjonsmateriale. Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid som universitetet har etablert i samarbeid med Universitetet i Agder. Stillingen skal kvalifisere for kunstnerisk virke og kunstnerisk utviklingsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kunstnerisk utviklingsarbeid har vært sidestilt med vitenskapelig arbeid ifølge norsk lov siden 1995, og kan gjenfinnes i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets bekrivelser av ferdigheter og kunnskap.

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er kunstfagenes parallell til forskerutdanning, og hvor kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

I samsvar med god akademisk skikk og forskningsetiske standarder skal doktorgradsutdanningen kvalifisere for kunstnerisk utviklingsarbeid av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles høye krav til kunstnerisk innsikt og kompetanse.

Kandidaten skal være i kunnskapsfronten innen sentrale praksiser, retninger og diskusjoner i det kunstneriske fagfeltet. Etter endt utdanning skal kandidaten også kunne utvikle, artikulere og gjennomføre kunstneriske prosjekter med høy kompleksitet og faglig relevans, samt formidle eget arbeid på en måte som evner å skape oppmerksomhet rundt de temaer som er behandlet i arbeidet. Gjennom doktorgradsutdanningen skal kandidaten være i stand til å identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sitt kunstnerskap med faglig integritet.

Les mer om doktorgradsutdanningen på våre nettsider.

Aktuelle prosjekter

Vi søker en danser som ønsker å undersøke innovative praksiser gjennom eget kunstnerisk arbeid. Det er opp til kandidaten å designe en prosjektbeskrivelse som inkluderer nyskapende praksiser i dans, eller kunstneriske prosjekter i kombinasjon med dansepraksis i en eller annen form. Prosjektbeskrivelsen må inneholde hovedmål for det kunstneriske arbeidet, i tillegg til en plan for aktiviteter og kunstneriske prosjekter som vil være passende for de stipulerte målene.

Dansediskursen ved fakultetet forholder seg samfunnsaktuell, vår utøvelse implementerer bevegelser i samtiden og gir uttrykk for hva det vil si å være menneske i dag. Dette stiller igjen klare krav og forventninger til utøverne ved fakultetet om å utvikle et høyt refleksjonsnivå om sin egen rolle i et samfunn i forandring, og en ph.d.-stilling er i så måte et viktig bidrag.

Ph.d.-prosjektet kan være knyttet til improvisasjonskunnskap, forestillingspraksis, og/eller publikumsrelasjoner, gjerne med en bred forståelse for samtidsdans.

I tillegg til de faglige og personlige kvalifikasjonene, vil prosjektskissen stå sentralt i vurderingen av søknaden. Vi ber om at du i prosjektbeskrivelsen gir et godt bilde av de viktigste kunstneriske aktivitetene og resultatene i prosjektet og hvilke aspekter ved den kunstneriske praksis som vil være av særlig interesse for refleksjon i ph.d.-arbeidet. Det er viktig for oss at kandidatene utvikler prosjekt som komplementerer deres egne faglige styrker, interesser og kunstneriske profil.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjoner

For å kvalifisere til ph.d.-programmet må man normalt ha fullført en mastergrad i et relevant fagfelt ved en norsk eller utenlandsk institusjon. Kunstnerisk realkompetanse og produksjon, kan etter særskilt vurdering, gi grunnlag for opptak på programmet.

Mastergradens (eller tilsvarende) faglige relevans vil bli vurdert opp mot det foreslåtte prosjektet, og dokumentasjon (tekst, kunstnerisk produksjon etc.) relevant til mastergraden skal derfor legges ved søknaden.

Videre legges det vekt på at du:

 • utøver dans på et faglig nivå som gjør at du ved fullført treårig ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid vil kunne demonstrere et kunstnerisk utøverskap på høyt internasjonalt nivå
 • har evne og vilje til refleksjon over egen kunstnerisk virksomhet og til å samarbeide i et kunstnerisk og akadmisk fagmiljø
 • er motivert og har forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen i løpet av ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • ph.d.-utdanning i kunstnerisk utviklingsarbeid ved en stor utdanningsinstitusjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 501.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver helene Engelsgjerd Figved, e-post: [email protected], tlf: 51831558.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din motivasjon for stillingen og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, se mal
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, erfaring og kunstnerisk arbeid, med lenke til Dropbox, Soundcloud, Youtube eller lignende
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det kan også bli aktuelt med prøvespill eller ytterligere dokumentasjon av kunstnerisk praksis. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS