LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i boreteknikk, datakvalitet og usikkerhet

Søknadsfrist: 06.05.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet fagmiljø som er internasjonalt ledende. Dette gjelder blant annet petroleums- og offshoreteknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet som er to av universitetets strategiske satsingsområder. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 400 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i boreteknikk, datakvalitet og usikkerhet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi. Stillingen er ledig fra august 2021.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Forskningsarbeidet vil ha fokus på innvirkningen av datakvalitet og usikkerhet under brønnplanleggingsprosessen.

Forskningsspørsmål som vil bli adressert er:

 • Kan vi redusere operasjonell risiko ved å bruke et dedikert måleprogram?
 • Hvor viktig er kontinuerlige målinger av kontekstavhengige egenskaper sammenliknet med punktmålinger?
 • Kan nye målinger være nyttige for å redusere risiko i en sammenheng der fysiske modeller brukes på operasjonelt nivå?
 • Kan minnebaserte målinger med høy frekvens brukes i postanalyser for å påvirke boreprogrammet for neste brønn?

Informasjon om forskningsprosjektet:

Tittelen på prosjektet er "Innvirkning av forventet målekvalitet og usikkerhet mens du planlegger boringen av en brønn".

Utarbeidelse av et boreprogram handler om å dimensjonere boresystemet for den kommende brønnkonstruksjonsprosessen slik at boreoperasjonen blir vellykket og gjennomført med et akseptabelt risikonivå som er innenfor akseptable økonomiske rammer. Dimensjonering handler ikke bare om foringsrørstørrelser eller borestrengdimensjoner, men også om hvilke målinger som skal utføres under operasjonen og hvordan målingenes kvalitet og usikkerhet kan påvirke både risikonivået og de totale kostnadene.

I praksis er det slik at surveyprogrammet for brønnposisjonen blir utformet for å oppfylle antikollisjonskriterier og evnen til å nå det geologiske målet, men det er lite vitenskapelig arbeid utført der kvantitative evalueringer som benytter målinger av borevæskens egenskaper i sanntid, instrumenterte saver-subs, distribuerte sensorer langs borestrengen kombinert med høyhastighetstelemetri, eller med bruk av minnebaserte målinger nede i borehullet for å øke verdien av postanalysene etter at brønnen er laget. Forskningsoppgaven består i å undersøke hvordan målinger og tilhørende kvalitet og usikkerhet påvirker risikonivået for boreoperasjoner. Problemet er tverrfaglig og krever kompetanse innen måleteknikk (inkludert sensorfusjon, virtuelle målinger) og usikkerhetsmodellering og forplantning av usikkerhet i en multifysisk sammenheng (geometrisk, mekanisk, hydraulisk, materialtransport, varmetransport).

Stillingen er finansiert av Norges forskningsråd og er en del av senteret for forskningsbasert innovasjon “DigiWells” , som styres av NORCE (Norwegian Research Centre) i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Stavanger (UiS) og det Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

DigiWells står for «Digital Well Center», for verdiskaping, konkurranseevne og minimum miljøavtrykk.. Senteret etablerer et samarbeidsmiljø som vil bestå av forskere ved NORCE, eksperter fra industrien, professorer fra UiS, NTNU og UiB og til sammen 17 stipendiater og postdoktorer. Dette er en av fem innledende PhD-stillinger.

Avhengig av forskningsinteressene kan stipendiatene også samarbeide og besøke senterets internasjonale partnere: Stanford University, TU Clausthal, University of the Basque Country og UT Austin. Videre vi ha mulighet og ansvar for å vise frem forskningen sin til senterets industrielle partnere: Aker BP, ConocoPhillips, Equinor, Lundin, Total og Wintershall Dea. Senteret fremmer innovasjon, noe som betyr at forskningsresultatene dine kan tas i bruk i nær fremtid, og bidra til digitaliseringen og det grønne skiftet.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor matematiske ingeniørfag, datavitenskap og ingeniørfag, kybernetikk eller petroleumsingeniørfag eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Grunnleggende kunnskap og forståelse av bore- og brønnmodellene og deres applikasjoner er essensielt.

Videre vil det bli lagt vekt på om du har kompetanse innen ett eller flere av følgende områder:

 • solid kunnskap i matematisk modellering og numeriske simuleringer
 • verifiserbare dataprogrammeringsferdigheter (Matlab, Python, C #, Java, C ++, R) inkludert arbeid med data
 • solid kunnskap i sannsynlighets- og usikkerhetsanalyse
 • kunnskap innen datahåndtering
 • forståelse av målemetoder
 • forståelse av fast og flytende mekanikk, og varmetransport.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2021 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du:

 • er løsningsorientert
 • kan formidle forskning til industrien
 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Professor Dan Sui tlf: +47 51831769 , e-post: dan.sui@uis.no eller til
 • Sjefsforsker NORCE Eric Cayeux, tlf: +47 47501787, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Margot A.Treen, tlf: +47 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev (2 sider), relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelsk teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS