LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Seniorrådgjevar innanfor kommunikasjon og samfunnskontakt

Søknadsfrist: 29.05.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12 000 studentar og 2 200 tilsette. Universitetet har store ambisjonar. Vi skal ha ein innovativ og internasjonal profil og vere ei drivkraft i kunnskapsutviklinga og endringsprosessar i samfunnet. Vår felles retning skal drivast fram av omtanke for berekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måtar å forvalte naturressursane på og ved å legge til rette for betre byar og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområde.


I samspel og dialog med våre omgjevnadar regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi eit ope og innovativt klima for utdanning, forsking, kunstnarisk utviklingsarbeid, nyskaping, formidling og museumsverksemd. Den faglege verksemda ved UiS er organisert i seks fakultet med 13 institutt og 2 nasjonale forskings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet – European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Universitetet ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggjarar. Stavangerregionen har ein dynamisk arbeidsmarknad og tilbyr ei rekke spennande kultur- og fritidsaktivitetar.

Saman med dei tilsette og studentane våre vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillinga

Universitetet i Stavanger har ei ledig stilling som seniorrådgjevar i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt frå 1.august 2022.

Ønskjer du å arbeide i ei dynamisk avdeling med eit breitt nedslagsfelt? Er du utåtvend med eit strategisk tenkjesett og solid gjennomføringsevne? Då har du moglegheit til å jobbe med dyktige og engasjerte kollegaer i eitt av regionens største fagnettverk for kommunikasjon og samfunnskontakt, i ei verksemd med klare og ambisiøse mål.

Stillinga rapporterer til direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Hovudoppgåver

 • strategisk kommunikasjon, samfunns- og myndigheitskontakt og politisk rådgjeving
 • prosjektarbeid og sekretariatsfunksjonar
 • administrative oppgåver, budsjettarbeid og kontraktar

Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • høgare utdanning på mastergradnivå. Særskild relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • erfaring med hovudarbeidsområda for stillinga
 • erfaring frå politisk arbeid og med politisk kommunikasjon, samt innsikt i politiske prosessar
 • nettverk innan politikk, samfunns- og arbeidsliv og god kunnskap om UH-sektoren
 • dokumentert evne til sjølvstendig og resultatorientert arbeid
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk

Vidare blir det lagt vekt på at du:

 • er utåtvend, analytisk, grundig og har forståing for samanhengar i store verksemder
 • har gode samarbeidsevner og god gjennomføringsevne
 • kan leie og bidra i utviklings- og prosjektarbeid
 • har god utgreier- og økonomikompetanse
 • har erfaring med å hente inn eksterne midlar

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgåver i ein stor organisasjon med eit viktig samfunnsoppdrag
 • ein ambisiøs arbeidsfellesskap og eit inkluderande arbeidsmiljø
 • løn som seniorrådgjevar etter Statens lønnsregulativ, l.pl 90.500, kode 1364, kr 626 100 -734 400 bto pr år. I særskilte tilfelle kan høgare løn bli vurdert.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrar gode pensjons- og forsikringsordningar
 • meir om gode for tilsette og fordelar på våre nettsider

Mangfald

Universitetet sine verdiar er å vere uavhengig, involverande og skapande. Vi vurderer mangfald som ein ressurs i arbeids- og læringsmiljøet vårt, og er opptatt av å visa respekt for kvarandre sine ulikheiter og bakgrunn. Universell utforming skal prega dei fysiske og digitale læringsmiljøa våre, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for tilsette med nedsett funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillinga som interessant oppmodar vi deg til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vore utafor arbeidslivet ein periode.

Universitetet vil rekruttera fleire menn til avdelinga og oppmodar derfor spesielt menn til å søke. Dersom fleire søkjarar vert vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjonar, vil ein mann bli prioritert føre ei kvinne.

Her kan du lese meir om mangfaldsrekruttering og korleis vi behandlar søknader.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

 • Seniorrådgjevar Vibecke Lykke Olsen tlf: 981 16 330 / 51 83 37 91, e-post: [email protected]

Spørsmål om tilsetjingsprosessen kan rettast til HR-rådgjevar Kaja Lillelien, tlf.: 51 83 13 10, e-post: [email protected]

Søknad

Søk på stillinga elektronisk via "Søk stillinga" på denne sida. Her vert minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdighetar registrert. I søknadsbrevet må du få fram kva kompetanse og motivasjon du har for stillinga.

Ein meir utfyllande CV, vitnemål, attestar og eventuelt annan dokumentasjon som du vil det skal tas omsyn til ved vurdering av søknaden, må lastas opp som vedlegg. Dokumentasjonen må finnast på eit skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedlegga overskrid 30 MB til saman, må dei komprimerast før opplasting.

Søknaden vert vurdert ut frå informasjonen som er tilgjengeleg i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydeleg viser korleis evnene og erfaringane dine oppfyller kompetansekrava som det er skrive om over.

Vi gjer merksame på at opplysningar om søkjar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjer har bedd om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste, jf offentleglova § 25. Dersom ønsket ditt ikkje blir tatt til følgje, vil du bli varsla om dette.

UiS vurderer berre søknadar og vedlegg som er registrert i Jobbnorge.

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS