LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Søknadsfrist: 17.10.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet.

Det er i dag ca. 200 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1200 studenter tilknyttet fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 80 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Om stillingene

Universitetet i Stavanger har ledig inntil to stillinger som stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Forskningssenteret SHARE ble etablert i 2017 og er ett av åtte forskningssentre ved UiS. SHARE bygger på langvarig forskning innen kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, og er et strategisk prioritert forskningsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet. Samarbeidspartnere i SHARE er Universitetet i Stavanger, NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. SHARE har en tverrfaglig profil med mer enn 70 forskere tilknyttet senteret. Stillingene er ledige fra 01.10.2021.

Dette er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den eller de som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i helse og medisin. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Det skal ansettes to stipendiater for en periode på 6 år i 50% stilling, alternativt ansettes en stipendiat for en periode på 3 år i fulltidsstilling. En ansettelsesperiode på fire år med 25% pliktarbeid kan også vurderes. Søkerne bes angi i søknaden hvilken stillingstype som foretrekkes.

Forskningstema

Fagområdet for stillingene er kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssenteret SHARE har som mål å utvikle internasjonal anerkjent forskning i alle deler av helsetjenesten fra pasient til klinisk praksis til regulering og tilsyn.

De utlyste stillingene vil knyttes til følgende forskningsområder:

 • Betydningen av tverrfaglig teamarbeid, samarbeidslæring og læringsverktøy for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestenDet er manglende kunnskap om tverrfaglig teamarbeid, samarbeidslæring og bruk av læringsverktøy i arbeidet med å bedre kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Formålet med dette prosjektet vil derfor være å integrere tverrfaglig teamarbeid, samarbeidslæring og bruk av ulike læringsverktøy for å forske på hvordan en kan bedre arbeidspraksis i ulike nivåer og deler av helsetjenesten gjennom utvikling og trening av tekniske og ikke-tekniske ferdigheter. Et sentralt element i prosjektet er å lære av det som går godt og forebygge uønskede hendelser og studere hvordan læringsverktøy kan bidra til dette. Bruk av simulering kan inngå i dette prosjektet. Prosjektet kan innrettes enten mot prehospital setting, spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten.
 • Brukermedvirkning for tilpasning av psykiske helsetjenesterDet er behov for bedre tilpasning av helsetjenesten for å møte behovene til etnisk minoritetsungdom som har psykiske vansker. Prosjektet skal ta utgangspunkt i ungdoms erfaringer med og perspektiver på tjenestenes innhold og utforming, innenfor primær- og/eller spesialisthelsetjenesten, samt digitale tjenester. I tillegg kan andre aktører som pårørende, helsepersonell og ledelse i helsetjenesten inkluderes. Ulike metodiske tilnærminger til brukerinvolvering kan benyttes. Prosjektet skal bidra med anbefalinger som styrker relevans, kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene. Ønsket avgrensning bør presiseres i prosjektskissen.

Det er behov for variasjon i faglige og metodiske tilnærminger til de prioriterte forskningsområdene.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en 4-5 siders prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen. Skissen bør skrives på engelsk og anses som et obligatorisk vedlegg. Søknader uten skisse vil ikke behandles. I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplanen bli videreutviklet i samarbeid med veiledere og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Prosjektskisser vil bli vurdert i forhold til relevans, kvalitet og integrasjon av de prioriterte forskningsområdene.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innen et relevant fagområde for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, innenfor helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig retning, fortrinnsvis av nyere dato, som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Du må ha gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • har gode samarbeidsegenskaper i et tverrfaglig fagmiljø
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 491.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingene som interessante oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51 83 15 58., e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingene elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen, samt ønsket stillingsstørrelse.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS